Gminy mają prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków na odwiert geotermalny, nawet jeśli nie osiągną zakładanych rezultatów. Jeśli z przyczyn od Gminy niezależnych sprzedaż opodatkowana wód termalnych nie będzie możliwa, to nie zmieni się jej pierwotne prawo do odliczenia podatku VAT i nie będzie musiała dokonywać korekt rozliczeń. 

 

Stan faktyczny

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się Gmina, która realizuje inwestycję polegającą na wykonaniu otworu geotermalnego w celu poszukiwania i rozpoznania złóż wód termalnych. Po zakończeniu realizacji inwestycji Gmina przeprowadzi badania mające na celu ustalenie zasobów eksploatacyjnych, w efekcie których zostanie podjęta decyzja o finalnym przeznaczeniu pozyskanego ciepła. W tym zakresie, po wykonaniu odwiertu przeprowadzone zostaną kompleksowe badania nad wodami pozyskanymi na głębokości około 1200 m.

W zależności od parametrów wód termalnych wydobytych z wykorzystaniem odwiertu, Gmina zakłada ich odpłatne wykorzystywanie do celów ciepłowniczych lub balneologiczno-rekreacyjnych. W efekcie, po spełnieniu określonych minimalnych parametrów wód termalnych, odwiert będzie wykorzystywany przez Gminę wyłącznie komercyjnie, tj. do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Równocześnie, w przypadku negatywnego wyniku próbnego odwiertu, tj. gdy parametry wody termalnej okażą się zbyt niskie, aby móc efektywnie je wykorzystać, infrastruktura w ogóle nie będzie użytkowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: 

  1. Czy w związku z planowanym wykorzystaniem Infrastruktury powstałej w ramach Inwestycji wyłącznie do czynności opodatkowanych, Gminie przysługuje/będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji?
  2. Czy w przypadku negatywnego wyniku próbnego odwiertu, a w konsekwencji braku wykorzystywania Infrastruktury powstałej w ramach Inwestycji do jakichkolwiek czynności (opodatkowanych podatkiem VAT, nieopodatkowanych podatkiem VAT oraz zwolnionych z opodatkowania lub mieszanych), Gmina będzie zobowiązana do korekty odliczonego już podatku VAT od wydatków związanych z Inwestycją?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją Inwestycji, a w przypadku negatywnego wyniku próbnego odwiertu Gmina nie będzie zobowiązana do korekty odliczonego już podatku VAT od wydatków związanych z inwestycją.

 

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor KIS, w wydanej indywidualnej interpretacji, uznał stanowisko Gminy za prawidłowe.

Według Organu podatnik jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego na towary i usługi nabyte w związku z pracami inwestycyjnymi wykonywanymi z przeznaczeniem ich na planowaną działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu, a nabyte prawo do odliczenia pozostaje w mocy, nawet jeśli w wyniku niezależnych od niego okoliczności podatnik nigdy nie wykorzystał nabytych towarów lub usług do transakcji podlegających opodatkowaniu. W omawianej sytuacji, w której nabycie towarów i usług zostało poczynione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika nie wykorzystał on nabytych towarów i usług w prowadzeniu tej działalności, prawo do odliczenia zostaje zachowane.

Dyrektor KIS podkreślił, że dla oceny związku wydatków z czynnościami opodatkowanymi należy brać pod uwagę przede wszystkim cel wydatków w dacie jego poniesienia. W analizowanej sprawie cel ten jest/będzie taki sam w dacie poniesienia przez Gminę przedmiotowych wydatków oraz nie ulegnie zmianie w związku z zaniechaniem inwestycji. Rezygnacja przez Gminę z inwestycji nie spowoduje bowiem, że ulegnie zmianie cel wydatków poniesionych w związku z tą inwestycją, w okresie, w którym Gmina rozpoczęła jej realizację. W związku z tym, w przypadku negatywnego wyniku próbnego odwiertu, Gmina nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonego już podatku VAT od wydatków związanych z Inwestycją.

 

Komentarz

W ostatnim czasie panuje spore zainteresowanie inwestycjami zmierzającymi do pozyskania wód geotermalnych. Wiele samorządów skorzystało z możliwości dofinansowania tego typu inwestycji z programu inwestycyjnego “Polski Ład”. Modę na geotermię spotęgował także kryzys energetyczny i wzrost kosztów wytwarzania ciepła.

Gminy realizujące projekty w geotermię zastanawiały się, czy mają prawo do odliczenia podatku VAT od tego typu inwestycji. Co do zasady samorządy, które planują lub realizują takie inwestycje, robią to z myślą o dalszej odprzedaży wydobytych wód termalnych na potrzeby ciepłownictwa lub cele rekreacyjne. Zgodnie z przytoczoną interpretacją gminy mają prawo do odzyskania całości podatku VAT od tego typu projektów. Co więcej, nie muszą zastanawiać się, co w przypadku niepowodzenia projektu. Jak potwierdził dyrektor KIS, najważniejszy jest zamiar sprzedaży opodatkowanej, który przyświeca podatnikowi w chwili rozpoczęcia inwestycji. Nawet jeśli z przyczyn od gminy niezależnych sprzedaż opodatkowana nie będzie możliwa, to nie zmieni się jej pierwotne prawo do odliczenia podatku VAT. 

Z pewnością większość gmin prowadzących inwestycje w geotermię ma nadzieję na wymierne korzyści gospodarcze z tym związane. W takich przypadkach istnieje szansa na odzyskanie podatku VAT i podreperowanie gminnego budżetu.