Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2023-02-16
Sygnatura:
0114-KDIP4-1.4012.19.2023.2.APR
Usługa dzierżawy budynku ośrodka zdrowia świadczona przez gminę na rzecz podmiotu trzeciego stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT i nie podlega zwolnieniu. Ponadto gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z termomodernizacją ośrodka zdrowia.

 

Stan faktyczny

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła gmina, która realizuje inwestycję termomodernizacji gminnego budynku – ośrodka zdrowia. Inwestycja sfinansowana zostanie w części ze środków własnych oraz w części ze środków rządowych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wydatki związane z termomodernizacją ośrodka zdrowia w ramach inwestycji będą każdorazowo dokumentowane wystawionymi przez dostawców i wykonawców na gminę fakturami VAT.

Gmina wykorzystuje ośrodek zdrowia wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, tj. odpłatnej dzierżawy na rzecz podmiotu trzeciego. Wskazany podmiot trzeci to spółka prawa handlowego, w której gmina nie posiada żadnych udziałów. Z tego tytułu gmina będzie wystawiać faktury VAT oraz będzie odprowadzać podatek VAT należny. Jednostką odpowiedzialną za rozliczanie obrotu wynikającego z funkcjonowania ośrodka zdrowia będzie Urząd Gminy.

W związku z powyższym gmina zwróciła się do Dyrektora KIS z dwoma pytaniami:

  1. Czy odpłatne udostępnianie przez gminę budynku ośrodka zdrowia na rzecz podmiotu trzeciego stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT niekorzystającą ze zwolnienia z VAT?
  2. Czy gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z termomodernizacją ośrodka zdrowia w ramach inwestycji?

 

Stanowisko gminy

W ocenie gminy, przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu VAT i nie kwalifikuje się do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Ponadto gmina jest zdania, że przysługuje jej prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją.

W kontekście pierwszego pytania gmina wskazała, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT. W opinii gminy umowa dzierżawy jest niewątpliwie umową cywilnoprawną, zatem gmina działa w roli podatnika VAT. Konsekwentnie, świadczenie przez gminę usługi dzierżawy na rzecz podmiotu trzeciego za wynagrodzeniem stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, w opinii gminy, czynność ta nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT.

Odnosząc się do drugiego pytania gmina uznała, że spełnia podstawowe kryteria umożliwiające skorzystanie z prawa do odliczenia, tj. towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT:

  • zostały nabyte przez podatnika tego podatku,
  • pozostają w związku z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych, a także
  • w przedmiotowej sytuacji nie występują przesłanki negatywne oraz ograniczenia prawa do odliczenia.

Zatem, zdaniem gminy, jeżeli jest ona zobowiązana uiszczać VAT należny z tytułu dzierżawy, powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na ten obiekt. Ponadto gmina stoi na stanowisku, że prawo do odliczenia powinno przysługiwać jej w pełnym zakresie - przedmiotem dzierżawy jest bowiem cały budynek ośrodka zdrowia i będzie on wykorzystywany przez gminę wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

 

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko gminy w przypadku obu pytań za prawidłowe. 

Organ wskazał, że aby dana czynność podlegała opodatkowaniu VAT, musi być wykonana przez podatnika, czyli jednostkę, która realizuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jej zadań lub wykonuje czynności mieszczące się w ramach jej zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Organ zgodził się, że czynność odpłatnego udostępniania (dzierżawy) za wynagrodzeniem budynku ośrodka zdrowia wpisuje się w definicję usługi i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto organ dodał, że wskazana przez gminę usługa będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki, ponieważ nie zachodzą żadne szczególne okoliczności pozwalające na zastosowanie zwolnienia. 

W odpowiedzi na drugie pytanie organ wskazał, że odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Konsekwentnie, organ uznał, że gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki ponoszone w związku z termomodernizacją ośrodka zdrowia w ramach inwestycji są związane z czynnością opodatkowaną VAT i niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku, tj. odpłatnym udostępnianiem (dzierżawą) budynku na rzecz podmiotu trzeciego.

 

Komentarz

Powyższa interpretacja indywidualna po raz kolejny potwierdza prawo JST do odliczenia VAT od wydatków związanych z inwestycjami, które w pełni służą do działalności opodatkowanej, np. dzierżawie. W ostatnich latach wątpliwości organów podatkowych w podobnych sprawach budzi jedynie kwestia wysokości czynszu - w przypadku zbyt niskich kwot może pojawić się zarzut próby nadużycia prawa podatkowego, skutkujący odmową wydania interpretacji. Losu tego nie podzieliła jednak gmina, będąca stroną opisanej sprawy - w złożonym wniosku podkreślony został bowiem rynkowy charakter wynagrodzenia.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że omawiana inwestycja została częściowo dofinansowana ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zagadnienie to niejednokrotnie budzi obecnie wątpliwości samorządów ze względu na fakt udzielania wsparcia w kwocie brutto. Jednakże Dyrektor KIS nie odniósł się do tej kwestii i nie zakwestionował możliwości odzyskania VAT przez Gminę. Powyższe jest potwierdzeniem na to, że różne, wybierane przez podatników modele dofinansowania nie wpływają na prawo do odliczenia podatku.