Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2022-12-01
Sygnatura:
0113-KDIPT1-3.4012.561.2022.2.EG
Brak obowiązku stosowania oznaczenia „TP” w pliku JPK_V7 odnosi się nie tylko do transakcji, w których dostawca i nabywca są powiązani kapitałowo przez udziały z jednostką samorządu terytorialnego, lecz dotyczy wszystkich transakcji, w których powiązanie wynika bezpośrednio lub pośrednio z powiązania z jednostką samorządu terytorialnego.
Oznaczenia „TP” nie stosuje się również do transakcji pomiędzy gminą a członkami rodzin burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika, sekretarza, jak również do transakcji pomiędzy gminą a członkami rodzin sołtysów, radnych, kierowników/dyrektorów jednostek podległych i pracowników gminy, pełniących funkcje kierownicze i niepełniących takich funkcji.

 

Stan faktyczny

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła gmina, która w ramach prowadzenia swoich działań dokonuje transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi z gminą, tj.:

  • osobami fizycznymi, (takimi jak burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik, sekretarz, radni, sołtysi, kierownicy/dyrektorzy jednostek podległych i pracownicy gminy, pełniący funkcje kierownicze i niepełniący funkcji kierowniczych oraz członkowie ich rodzin) oraz
  • podmiotami gospodarczymi (między innymi spółką ze 100% udziałem Gminy, instytucją kultury, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Przedmiotem wspomnianych transakcji są przede wszystkim dzierżawy gruntów, najem lokali na rzecz ww. osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Transakcje te podlegają opodatkowaniu VAT i z tego tytułu wystawiane są faktury VAT. W opisanym przypadku osoby, z którymi gmina dokonuje transakcji stanowią dla niej podmioty powiązane, ponieważ wykonują zadania związane z pełnioną funkcją kierowniczą w Gminie lub w podmiocie zewnętrznym, na który wystawiana jest faktura albo są członkami rodzin osób wykonujących takie zadania. 

Ponadto we wniosku zostało wskazane, że pomiędzy Gminą a ww. stronami transakcji istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, a jednocześnie powiązania te wynikają wyłącznie z powiązania z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dodatkowo Gmina wskazała, że:

  • ma realny wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury oraz spółki, w której Gmina posiada 100% udziałów
    • działając jako udziałowiec w spółce posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym;
    • działając jako organizator instytucji kultury w zakresie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, powołujący dyrektora tej instytucji.
  • nie ma realnego wpływu na funkcjonowanie osób fizycznych i KRUS.

W związku z powyższym Gmina powzięła wątpliwość, czy spoczywa na niej obowiązek stosowania oznaczenia "TP" w ewidencji sprzedaży w JPK_V7M w odniesieniu do transakcji dokonywanych pomiędzy Gminą a wspomnianymi osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi.

 

Stanowisko Gminy

W ocenie Gminy, transakcje, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym, nie będą podlegały obowiązkowi oznaczania kodem TP. 

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja zawiera oznaczenie "TP" dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie Gmina wskazała, że zgodnie z Rozporządzeniem oznaczenia nie stosuje się, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

W opinii Gminy taka sytuacja ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym, tj. powiązania między wskazanymi nabywcami -osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi wynikają wyłącznie z powiązania z Gminą, czyli jednostką samorządu terytorialnego. W konsekwencji zdaniem Gminy transakcje, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym, nie będą podlegały obowiązkowi oznaczania kodem TP.

Ponadto Gmina wskazała, że sprawowane przez osoby fizyczne funkcje mieszczą się w dyspozycji art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. tj. występuje faktyczna zdolność osoby fizycznej (burmistrza Gminy, skarbnika Gminy, zastępcy burmistrza Gminy, sekretarza Gminy) do wpływu na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną (tj. Gminę). Jednocześnie w przypadku transakcji, w których podmioty są powiązane wyłącznie poprzez jednostkę samorządu terytorialnego, trudno zakładać istnienie obszarów narażonych na nadużycia podatkowe, szczególnie w zakresie cen transferowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, mimo że osoby na stanowiskach kierowniczych mają faktyczną zdolność do wpływania na podejmowane decyzje w Gminie, to jednak powiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego wyklucza konieczność stosowania oznaczenia TP.

 

Stanowisko Organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko Gminy za prawidłowe i tym samym potwierdził, że transakcje dokonywane z osobami na stanowiskach kierowniczych nie wymagają oznaczenia „TP” oraz wskazał, że brak obowiązku stosowania oznaczenia „TP” w pliku JPK_V7 odnosi się nie tylko do transakcji, w których dostawca i nabywca są powiązani kapitałowo przez udziały z jednostką samorządu terytorialnego lecz dotyczy wszystkich transakcji, w których powiązanie wynika bezpośrednio lub pośrednio z powiązania z jednostką samorządu terytorialnego.

Oznaczenia „TP” nie stosuje się również do transakcji pomiędzy gminą a członkami rodzin burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika, sekretarza, jak również do transakcji pomiędzy gminą a członkami rodzin sołtysów, radnych, kierowników/dyrektorów jednostek podległych i pracowników gminy, pełniących funkcje kierownicze i niepełniących takich funkcji.

Zdaniem Organu powiązań obligujących do stosowania oznaczenia „TP” nie można dostrzec w relacjach pomiędzy Gminą, a pracownikami Urzędu Gminy. Urząd Gminy stanowi jednostkę organizacyjną Gminy, będącą aparatem pomocniczym wójta Gminy / burmistrza. Trudno zatem w tej sytuacji przyjąć, że pracownicy Urzędu Gminy mający powiązania z Gminą ze stosunku pracy, mają znaczący wpływ na funkcjonowanie Gminy i podejmowane przez nią decyzje gospodarcze.

Tym samym Organ zaznaczył, że oznaczeń „TP" nie stosuje się także do transakcji pomiędzy Gminą a członkami rodzin pracowników Urzędu Gminy.

Ponadto w kwestii określenia relacji pomiędzy Gminą a wskazanymi podmiotami gospodarczymi Organ zaznaczył, że w ramach prowadzonych działań istnieją powiązania, ale również wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

Podsumowując Organ podatkowy stwierdził, że Gmina nie ma obowiązku oznaczenia „TP” transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 między Gminą a podmiotami wymienionymi we wniosku.

 

Komentarz

Stosowanie oznaczenia “TP” w plikach JPK, od początku wprowadzenia tych regulacji budziło niepokój podmiotów publicznych. Biorąc jednak pod uwagę cel przepisów, a także specyfikę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie szczegółowych regulacji, które w zasadzie wyłączają używanie tego znacznika w transakcjach realizowanych przez miasta i gminy. Intencję taką potwierdza opisywana interpretacja, która ostatecznie powinna rozwiać wątpliwości w przedmiotowym zakresie. Wskazany został w niej bowiem możliwie szeroki katalog podmiotów, które mogą być stroną transakcji z JST.