Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2022-08-10
Sygnatura:
0112-KDIL1-2.4012.293.2022.2.PMI
Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 sierpnia 2022 r. uznał, że gmina, która realizuje inwestycję, której przedmiotem jest budowa przychodni lekarskiej ma prawo do odliczenia całości podatku VAT z tytułu odpłatnej dzierżawy pomieszczeń w przychodni na rzecz podmiotów realizujących usługi lecznicze oraz farmaceutyczne.

 

Stan faktyczny

W analizowanej sprawie Gmina realizuje inwestycję dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, której przedmiotem jest budowa nowej przychodni lekarskiej. Faktury VAT, dokumentujące nabycie towarów / usług w ramach Inwestycji, są wystawiane na Gminę. W budynku znajdować się będzie: przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej POZ (lekarze rodzinni), gabinet stomatologiczny, apteka, a także gabinety dla praktyki specjalistycznej i prywatnej. W ramach realizacji Inwestycji powstanie także parking obok przychodni, który będzie służył wyłącznie pracownikom i pacjentom przychodni.

Gmina planuje wykorzystywać przychodnię wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT, tj. odpłatnej dzierżawy pomieszczeń w przychodni na rzecz podmiotów realizujących usługi lecznicze oraz farmaceutyczne. Z tego tytułu Gmina zamierza wystawiać faktury VAT oraz odprowadzać podatek VAT należny. Jednostką odpowiedzialną za rozliczanie obrotu wynikającego z funkcjonowania przychodni będzie Urząd Gminy. Wysokość czynszu dzierżawnego wynikać będzie z obowiązującego w Gminie zarządzenia Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy odpłatne udostępnianie pomieszczeń w przychodni na rzecz podmiotów realizujących usługi lecznicze oraz farmaceutyczne stanowić będzie usługi podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT?
  2. Czy w odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację Inwestycji Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT? 

W ocenie Gminy, odpłatne udostępnienie pomieszczeń w przychodni na rzecz podmiotów realizujących usługi lecznicze oraz farmaceutyczne stanowić będzie usługi podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację Inwestycji, przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

 

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor KIS, w wydanej indywidualnej interpretacji, uznał za stanowisko Gminy za prawidłowe.

Organ zwrócił uwagę, że odpłatne udostępnienie przez Gminę pomieszczeń w przychodni na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowić po stronie Gminy odpłatne świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przepisy ustawy, jak również przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla świadczonej przez Gminę usługi dzierżawy pomieszczeń przychodni, w związku z czym, usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu według właściwej stawki VAT. 

Dyrektor KIS potwierdził także w interpretacji pełne prawo Gminy do odliczenia podatku naliczonego, w odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację Inwestycji. Jak zaznaczył organ, prawo to będzie przysługiwać pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

 

Komentarz

Powyższa interpretacja jest kolejnym potwierdzeniem prawa do odliczenia VAT przez JST w przypadku inwestycji, które w pełni służą do działalności opodatkowanej. Bazując na interpretacjach organów podatkowych, należy jednak zwrócić uwagę, że podobnie jak w przypadku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, targowisk czy obiektów kulturalnych, nadal kluczowe dla rozstrzygnięcia pozostaje jasne i klarowne określenie sposobu ustalania wysokości czynszu, poparte odpowiednimi aktami prawnymi.

Dodatkowo warto podkreślić, że omawiana inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszy Inicjatyw Lokalnych. Dyrektor KIS, prezentując swoje stanowisko, nie podniósł jednak tej kwestii i nie znalazł podstaw do kwestionowania możliwości odzyskania VAT przez Gminę. Takie podejście potwierdza, że na prawo do odliczenia podatku nie ma wpływu źródło finansowania inwestycji i ewentualne dofinansowanie.