Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2022-08-03
Sygnatura:
0114-KDIP4-1.4012.344.2022.1.RMA
Gmina może dokonać korekty historycznych wydatków na infrastrukturę, poprzez skorygowanie uprzednio przeprowadzonej korekty rocznej, bez konieczności dokonywania korekt poszczególnych okresów rozliczeniowych, w których pierwotnie ujęto dany wydatek. W takim przypadku gmina może przyjąć inny sposób określania prewspółczynnika, niż został przyjęty pierwotnie w danym roku podatkowym.

 

Stan faktyczny

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła gmina, która realizowała inwestycję wodno-kanalizacyjną. Gmina wskazała, że w zakresie działalności, dla której infrastruktura ta została wytworzona, świadczy przede wszystkim usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców, czyli usługi podlegające opodatkowaniu VAT, stanowiące działalność gospodarczą. Ponadto infrastruktura wodno-kanalizacyjna służy jednostkom budżetowym gminy, świetlicom, budynkom Urzędu i innym miejscom gminnym. Tego typu czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT. W związku z realizacją powyższych zadań gmina ponosi koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury. W celu odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury, gmina dotychczas stosowała tzw. prewspółczynnik VAT Urzędu Gminy, skalkulowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 2015 r. Gmina dokonywała odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z infrastrukturą „na bieżąco”, czyli w okresie, w którym, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, była uprawniona do dokonania odliczenia. Po zakończeniu danego roku podatkowego gmina dokonywała ponownej kalkulacji prewspółczynnika VAT na podstawie danych za zakończony rok podatkowy - w celu jego urealnienia. Roczna korekta VAT naliczonego od wydatków bieżących na infrastrukturę była przez gminę wykazywana w rozliczeniu VAT za styczeń kolejnego roku.  

Aktualnie gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia możliwości stosowania innej, zdaniem gminy bardziej reprezentatywnej, metody kalkulacji prewspółczynnika VAT. W przypadku uzyskania korzystnej interpretacji indywidualnej w tym zakresie gmina rozważa ponowne dokonanie korekty poprzez zwiększenie wysokości korekty rocznej podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za styczeń roku następującego po roku korygowanym. 

W związku z powyższym, gmina powzięła wątpliwość, czy w przedstawionej sytuacji będzie mogła dokonać korekty VAT poprzez skorygowanie pierwotnie dokonanej korekty rocznej przy zastosowaniu innej proporcji, bez dokonywania korekt poszczególnych okresów rozliczeniowych, w których pierwotnie ujęto dany wydatek. 

 

Stanowisko gminy

W ocenie gminy, może ona dokonać korekty przeszłych wydatków na infrastrukturę poprzez skorygowanie pierwotnie dokonanej korekty rocznej w taki sposób, że gmina przyjmie inny prewspółczynnik, niż ten początkowo kalkulowany, czyli bez dokonywania korekt poszczególnych okresów rozliczeniowych, w których pierwotnie ujęto dany wydatek. Zdaniem gminy, nie musi ona dokonywać korekt plików JPK_V7M za poszczególne miesiące, z uwzględnieniem wartości nowego prewspółczynnika. Zamiast tego gmina planuje ująć w rozliczeniu VAT za styczeń w roku następnym po korygowanym różnicę pomiędzy kwotą VAT podlegającą odliczeniu za pomocą ostatecznego prewspółczynnika obliczonego nową, wybraną przez gminę metodą, a kwotą VAT podlegającą pierwotnemu odliczeniu za pomocą wstępnego prewspółczynnika.

 

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko gminy za prawidłowe. Organ wskazał, że zgodnie z ustawą o VAT po zakończeniu roku, w którym podatnik obniżał kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonej kwoty z uwzględnieniem uaktualnionego prewspółczynnika dla zakończonego roku podatkowego. W takim przypadku korektę dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Organ nadmienił również, że dokonywane na bieżąco odliczenie podatku naliczonego ma charakter wstępny. Prewspółczynnik kalkulowany jest na podstawie danych z poprzedniego roku podatkowego, ale po jego zakończeniu w styczniu lub w I kwartale następnego roku podatnik zobowiązany jest do dokonania korekty dokonanego odliczenia z wykorzystaniem realnych danych za rok korygowany. W szczególności organ zwrócił uwagę na art. 90c ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym dokonując korekty rocznej, podatnik może przyjąć inny sposób określania proporcji, niż został przyjęty dla danego roku podatkowego, jeżeli byłby on bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku. Tym samym, w przypadku uznania, że dla prowadzonej przez gminę działalności wodno - kanalizacyjnej powinna być stosowana inna metoda kalkulacji prewspółczynnika, gmina może uwzględnić tę zmianę w ramach aktualizacji korekty rocznej - bez konieczności korygowania wszystkich okresów rozliczeniowych, w których ponoszone były wydatki.

 

Komentarz

Zagadnienia związane ze stosowaniem prewspółczynnika przez samorządy już od lat powodują liczne wątpliwości. Coraz częściej jednak organy podatkowe i sądy administracyjne akceptują inne, niż wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów, metody kalkulacji proporcji dla poszczególnych rodzajów działalności. Przy ponownej kalkulacji wskaźnika po zakończonym roku podatkowym, gmina może więc podjąć decyzję o zmianie metodologii w tym zakresie. Brak obowiązku korygowania każdego pliku JPK_V7M za poszczególne miesiące, z uwzględnieniem nowego prewspółczynnika, zdecydowanie usprawnia proces korekty dokonanego pierwotnie odliczenia. Tym samym, omawiane rozstrzygnięcie może być zachętą dla samorządów do dokonywania korekty ponoszonych wydatków bieżących.