Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2023-08-03
Sygnatura:
0113-KDIPT1-2.4012.388.2023.2.SM
Z wnioskiem o interpretację zwróciło się Miasto, które zamierza przystąpić do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. W tym celu Wnioskodawca przystąpił do Spółki, w której objął część udziałów. Pozostałe udziały należą do Krajowego Zasobu Nieruchomości i innych ośmiu gmin, które przystąpiły do projektu.


Do utworzonej spółki Miasto zamierza wnieść aport w postaci działki. Obszar ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu na moment złożenia wniosku nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy jednak planuje się jej wydanie w najbliższym czasie. W planowanej decyzji o warunkach zabudowy będą ustalone warunki dla zabudowy wielorodzinnej z infrastrukturą towarzyszącą. Teren działki jest pokryty nawierzchnią asfaltową, działka ma oznaczenie dr - drogi. Przedmiotem aportu będzie grunt z naniesieniami. Aport budowli nastąpi po upływie dwóch lat od jej pierwszego zasiedlenia. Przedmiotowa działka została przez Miasto nabyta w drodze komunalizacji przed 1990 r., tj. w okresie, w którym nie posiadało ono statusu podatnika VAT. Miasto nie ponosiło wydatków na ulepszenia na wskazanej działce, których wysokość przekroczyła 30% jej wartości początkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy wniesienie aportem do spółki działki wraz z naniesieniami będzie korzystało ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem do spółki działki wraz z naniesieniami będzie korzystało ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Co prawda wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci, wskazanego w opisie sprawy, majątku, stanowi odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT. Jednakże przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zdaniem Miasta, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie mu przysługiwało prawo do zastosowania zwolnienia z VAT. W konsekwencji aport do spółki działki wraz z naniesieniami nie będzie opodatkowany podatkiem VAT.

 

Stanowisko organu podatkowego

Organ uznał stanowisko Miasta za prawidłowe. Dyrektor KIS wyjaśnił, że z uwagi na fakt, iż wniesienie aportem zabudowanej nieruchomości do Spółki będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną, to dla tej czynności Miasto wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie z uzasadnieniem organu, w celu ustalenia, czy dla dostawy zabudowanej działki, na której znajduje się naniesienie, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w odniesieniu do ww. budowli znajdującej się na tej działce miało miejsce pierwsze zasiedlenie. W omawianym przypadku aport budowli nastąpi po upływie dwóch lat od jej pierwszego zasiedlenia a Miasto nie ponosiło wydatków na ulepszenia na wskazanej działce, których wysokość przekroczyła 30% jej wartości początkowej. 

W związku z powyższym, według Dyrektora KIS, zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Co więcej, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według tych samych regulacji jak budynki i budowle na nim posadowione. A zatem sprzedaż gruntu, z którym związana jest ww. budowla, również będzie zwolniona od podatku VAT.

 

Komentarz

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to program, który zdobył dużą popularność w małych i średnich gminach. Samorządy we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości powiększają bazę mieszkań, przy okazji korzystając z atrakcyjnych form finansowania. Zakładając nowy SIM lub przystępując do istniejącej spółki, gminy najczęściej wnoszą aportem nieruchomości, na których mają powstać nowe mieszkania. W takim przypadku gmina obejmuje odpowiednią część udziałów w spółce. 

JST, które wnoszą wartości niepieniężne (aport) do SIM, stają przed niełatwym zadaniem określenia konsekwencji takiej transakcji na gruncie podatku VAT. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że wśród interpretacji i wyroków wydawanych w ostatnich latach znajdziemy bardzo zróżnicowane rozstrzygnięcia. W orzecznictwie sądowym znane nam są stanowiska, zgodnie z którymi transakcja taka pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT (jako wykonywanie przez gminę zadań własnych poprzez spółkę). Odmiennie do sprawy wciąż podchodzi Dyrektor KIS w swoich interpretacjach. A przyjmując, że gmina działa jako podatnik VAT, stajemy przed wyzwaniem jakim jest ustalenie właściwej stawki opodatkowania VAT aportu nieruchomości. Wymaga to niewątpliwie dużo uwagi i dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego. Kluczowe dla określenia prawidłowej stawki jest sprawdzenie, czy przekazywana do spółki nieruchomość jest zabudowana i czy w ramach tej transakcji podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Omawiany przypadek pokazuje, że w szczególnych sytuacjach, nawet jeśli Dyrektor KIS uzna, że aport podlega VAT, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podatkowego.