Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2022-07-26
Sygnatura:
0114-KDIP4-1.4012.273.2022.2.MK
Gmina ma prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w ramach inwestycji związanej z wybudowaniem zatoki, gdyż udostępnia ją na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła gmina, która zrealizowała inwestycję polegającą na wybudowaniu zadaszonej zatoki postojowej dla pojazdów zaprzęgowych. Zatoka została wybudowana na działkach usytuowanych w pasie drogi publicznej. W związku z opisaną inwestycją gmina zamierza zawrzeć umowę dzierżawy zatoki z właścicielami pojazdów zaprzęgowych, z prawem wyłącznego korzystania. Gmina podkreśliła, że pomimo planowanej długotrwałej dzierżawy, nie jest w stanie wskazać, w jakim okresie wysokość wynagrodzenia należnego umożliwi jej zwrot poniesionych wydatków.

W związku z powyższym gmina postawiła pytanie, czy będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z wybudowaniem zatoki oraz od bieżących kosztów jej utrzymania?

Gmina przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym ma prawo do odliczenia VAT w pełnym zakresie. W opisanej sprawie działa ona bowiem w charakterze podatnika, gdyż grunty znajdujące się w pasie drogi publicznej udostępniane są odpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej (dzierżawy). 

 

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko gminy i wskazał, iż wykonując cywilnoprawną umowę dzierżawy, gmina wystąpi w roli podatnika w rozumieniu ustawy o VAT, a czynność odpłatnego udostępniania miejsc postojowych będących częścią zatoki stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Ponadto, w opisanym przypadku, gmina jest czynnym podatnikiem VAT, a wydatki ponoszone w ramach realizowanej inwestycji będą miały związek z wykonywanymi przez gminę, wskazanymi powyżej, czynnościami opodatkowanymi (przyjmującymi charakter działalności gospodarczej). 

W związku z powyższym organ podatkowy uznał, że gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na wybudowanie zatoki oraz od bieżących kosztów jej utrzymania.

 

Co to oznacza dla samorządów?

Kwestia odliczenia VAT od wydatków poniesionych na inwestycje drogowe od dawna budzi wątpliwości wśród podatników. Warto jednak pamiętać, że pomimo iż działania z zakresu dróg publicznych stanowią zadania własne samorządów, na potrzeby odliczenia VAT stosuje się zasady ogólne - czynnikiem determinującym jest więc związek z działalnością gospodarczą.

Opisane rozstrzygnięcie wpisuje się w aktualną linię interpretacyjną organów podatkowych, dla których określenie przejawu działalności gospodarczej dla celów VAT należy rozpatrywać z ekonomicznego punktu widzenia. Zakładając że, podobnie jak w powołanym przypadku, gmina będzie pobierała opłaty za korzystanie z zatoki na podstawie umów cywilnoprawnych, oraz inne warunki wskazane w ustawie będą spełnione, organy podatkowe coraz częściej uznają, że gmina będzie działała w charakterze podatnika VAT. W tym kontekście warto dokonać analizy dokonanych lub planowanych do realizacji inwestycji z perspektywy ich traktowania podatkowego.