Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2023-07-26
Sygnatura:
0112-KDIL3.4012.216.2023.2.KFK
Lekcje pływania powinny być objęte podstawową stawką podatku VAT, co ma odzwierciedlenie w aktualnej linii orzeczniczej i interpretacyjnej. Gmina, organizując lekcje pływania, powinna uczestnikom wystawić fakturę VAT i jednocześnie, nabywając usługi wynajęcia basenu lub instruktażu pływania, będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

 

Stan faktyczny

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się Gmina, która w ramach projektu realizuje program zajęć pozalekcyjnych dotyczący nauki pływania dzieci. Celem projektu jest nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej techniki pływania, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz upowszechnienie kultury fizycznej.

Środki na realizację programu pochodzą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, wpłat od rodziców oraz środków własnych gminy. Otrzymana dotacja, zgodnie z podpisaną przez Gminę umową z Urzędem Marszałkowskim, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wynajęcia basenu, wynagrodzenia instruktora i opiekuna oraz transport na zajęcia. Wysokość opłat ustalana jest według rzeczywistych kosztów i służy jedynie pokryciu kosztów udziału w programie.

Według Wnioskodawcy czynności związane z realizacją programu nauki pływania są podporządkowane ścisłemu reżimowi publiczno-prawnemu, ponieważ realizacja programu należy do zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy wpłaty od rodziców podlegają opodatkowaniu?
  2. Czy otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przez Gminę na realizację projektu podlega opodatkowaniu?
  3. Czy otrzymaną kwotę dotacji należy traktować jako kwotę brutto czy netto?
  4. Czy Gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu?

Zdaniem Gminy, wykonywane przez nią usługi nauki pływania dzieci, finansowane w części przez rodziców, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ponieważ otrzymywane przez gminę wpłaty od rodziców są warunkiem przystąpienia dzieci do programu. Dotacja natomiast, zdaniem Wnioskodawcy, wpływa bezpośrednio na cenę usługi dla rodziców, a co za tym idzie będzie podlegała opodatkowaniu i otrzymaną kwotę dotacji Gmina powinna traktować jako kwotę brutto i pomniejszyć ją o należny podatek. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nabędzie pełne prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od zakupów związanych z realizowanym projektem.

 

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor KIS w wydanej indywidualnej interpretacji, uznał stanowisko Gminy za prawidłowe i w pełni podzielił jej stanowisko.

Zdaniem organu, we wskazanej we wniosku sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy wpłatami wnoszonymi przez rodziców a zindywidualizowanym świadczeniem na rzecz uczestników projektu, które ma zostać wykonane przez Gminę. Wnioskodawca, zawierając umowę z jednej strony z rodzicami, a z drugiej z właścicielem basenu, na którym prowadzone są zajęcia nauki pływania, wchodzi w rolę świadczącego usługę. Tym samym, zdaniem Organu, otrzymywane wpłaty od rodziców stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor KIS stoi na stanowisku, że dotacja otrzymana przez Gminę na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu nie stanowi dofinansowania ogólnego do działalności gospodarczej, lecz służy realizacji konkretnego programu, a to oznacza, że jest to dopłata mająca na celu sfinansowanie sprzedaży. Otrzymana przez Gminę dotacja na realizację programu będzie stanowić zapłatę otrzymaną od osoby trzeciej, zatem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Według organu w przedmiotowej sprawie podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu wyświadczenia usługi nauki pływania, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Tym samym Gmina otrzymaną kwotę dotacji powinna traktować jako kwotę brutto i pomniejszyć ją odpowiednio o kwotę należnego podatku.

W konsekwencji Dyrektor KIS zgodził się także z Gminą w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT, gdyż nabywane towary i usługi związane z realizacją programu służą wyłącznie do działalności opodatkowanej.

 

Komentarz

Usługi nauki pływania organizowane przez JST są dość specyficzne, ponieważ zgodnie z orzecznictwem (m.in. wyrok TSUE z 21 października 2021 r., sygn. C-373/19), należy je traktować jako nauczanie specjalistyczne, które nie może być uznane za kształcenie powszechne lub wyższe, będące poza zakresem VAT. W związku z tym lekcje pływania powinny być objęte podstawową stawką podatku VAT, co ma odzwierciedlenie w aktualnej linii orzeczniczej i interpretacyjnej. Gmina, organizując lekcje pływania, powinna uczestnikom wystawić fakturę VAT i jednocześnie, nabywając usługi wynajęcia basenu lub instruktażu pływania, będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

W omawianej sprawie wątpliwości Gminy dotyczyły także dotacji, która zgodnie z opisem sprawy miała charakter cenotwórczy. Wpływała ona bowiem na zmianę ceny usługi, którą ponoszą rodzice w związku z udziałem ich dzieci w programie. W związku z tym, że dotacja ma w tym wypadku bezpośredni wpływ na cenę świadczenia, powinno się ją traktować jako kwotę brutto. Dotacja taka zwiększa podstawę opodatkowania, a należny VAT Gmina powinna odprowadzić do US.