Gmina ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku pobierania opłat rezerwacyjnych za miejsce na targowisku od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła gmina, która udostępnia odpłatnie miejsca na targowisku zainteresowanym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom prawnym w celu prowadzenia sprzedaży pod zadaszonymi wiatami, a także miejsca niezadaszone oraz wybrukowany plac targowiska, który umożliwia tzw. handel z samochodu.

Gmina dokumentuje wpłaty z tytułu rezerwacji miejsca na targowisku (stoiska handlowego) za pomocą faktur VAT wystawianych na podmioty trzecie i odprowadza należny z tego tytułu podatek. 

W powyższym stanie faktycznym, gmina zapytała organ, czy w związku z pobieraniem od podmiotów trzecich opłaty rezerwacyjnej tytułem rezerwacji miejsca na targowisku (stoiska handlowego) gmina może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji tych wpłat za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia.

Gmina przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług wynajmu stanowisk handlowych na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 25 załącznika do niego, gdyż dokumentuje te usługi w całości fakturami, a wynagrodzenie wpływa każdorazowo na odpowiedni rachunek bankowy.

 

Stanowisko Dyrektora KIS

Organ interpretacyjny zgodził się ze stanowiskiem gminy i wskazał, że aby podatnikowi przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku usług wymienionych w poz. 25 załącznika do rozporządzenia (tj. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi), muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

lub

  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do których nie stosuje się zwolnień.

Również organ zwrócił uwagę na zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Aby podatnik mógł skorzystać z tego prawa, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do których nie stosuje się zwolnień.

W opisywanym przypadku świadczone przez gminę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi zaklasyfikowane zostały pod symbolem PKWiU 68.20.1, czyli wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, które nie są usługami wymienionymi w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

W związku z powyższym, organ podatkowy stwierdził, że gminie przysługuje i będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jednak z zastrzeżeniem, że zwolnienie to, zgodnie z bieżącym stanem prawnym, obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

 

Co to oznacza dla samorządów?

Omawiane rozstrzygnięcie może być szczególnie pomocne dla miast i gmin z uwagi na dużą liczbę podobnych transakcji realizowanych przez te podmioty. Przedstawia ono w przejrzysty sposób zasady dokumentowania rozliczeń pomiędzy organem samorządowym a szerokim gronem osób fizycznych wynajmujących miejsca handlowe na targowiskach. Zwolnienie z ewidencji sprzedaży pozwala na ułatwienie niektórych procesów sprzedażowych oraz wyeliminowanie części dotychczasowego ciężaru administracyjnego, z jednoczesnym utrzymaniem klarownego i otwartego raportowania podatkowego. W tym miejscu warto dodać, że wprowadzenie obowiązkowych płatności na rachunek bankowy może pozwolić na zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania także w odniesieniu do innych usług - niezwiązanych z nieruchomościami (poz. 35 załącznika do wspomnianego rozporządzenia).