Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2023-03-15
Sygnatura:
0112-KDIL3.4012.94.2023.1.EW
Nieodpłatne udostępnienie przez gminę obszaru parkingu przesiadkowego podmiotowi trzeciemu, celem umieszczenia na nim urządzeń technicznych, jest działaniem w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z budową tego parkingu.

 

Stan faktyczny

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła gmina, która z pomocą dofinansowania zrealizowała projekt polegający na budowie parkingu przesiadkowego przy linii kolejowej, celem zwiększenia roli transportu publicznego wśród mieszkańców. W ramach projektu powstały zadaszone, bezpłatne parkingi rowerowe, droga dojazdowa do obiektu oraz tablica informująca kierowców o liczbie dostępnych miejsc parkingowych. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla osób parkujących samochód lub rower i przesiadających się do komunikacji zbiorowej. Gmina podpisała z województwem porozumienie, na mocy którego Zarząd Dróg Wojewódzkich zainstalował na terenie obiektu specjalistyczny system zarządzający dostępnością obiektu oraz weryfikujący uprawnienia do bezpłatnego postoju w postaci obowiązującego biletu operatora publicznego transportu zbiorowego. 

W związku z powyższym Gmina zadała następujące pytania:

1.Czy nieodpłatne udostępnienie obszaru celem umieszczenia urządzeń technicznych podmiotowi trzeciemu na podstawie porozumienia z Województwem będzie skutkowało dla Gminy koniecznością opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług?

2.Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na budowę parkingu?

Zdaniem wnioskodawcy nieodpłatne udostępnienie terenu celem umieszczenia urządzeń dla Zarządu Dróg Wojewódzkich jest ściśle związane z realizacją zadań własnych Gminy i stanowi jedynie formalną konieczność. W związku z powyższym nieodpłatne udostępnienie będzie pozostawało poza zakresem działalności gospodarczej i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odnosząc się do pytania drugiego, gmina zaznaczyła, że nie wykorzystuje/nie będzie wykorzystywała infrastruktury powstałej w ramach projektu do czynności opodatkowanych VAT, a jedynie w ramach swoich zadań własnych. Tym samym, wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego.

 

Stanowisko organu

Dyrektor KIS, w wydanej indywidualnej interpretacji, uznał stanowisko Gminy za prawidłowe.

W kontekście pytania pierwszego organ potwierdził, że jednostki samorządu terytorialnego podejmują działania mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy. Działania te, finansowane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i dotyczące mienia gminy, są uznawane za działania realizowane w ramach reżimu publicznoprawnego. W takim przypadku Gmina działa jako organ władzy, a nie jako podatnik podatku VAT. Jeśli Gmina udostępnia obszar podmiotowi trzeciemu, aby ten mógł umieścić na nim urządzenia techniczne na podstawie porozumienia z Województwem, i nie pobiera z tego tytułu opłat, tym samym nie osiąga z tego tytułu zysku, to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Gminy.

Organ, odnosząc się do pytania drugiego zaznaczył, że aby móc skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z nabyciem towarów i usług, podmiot musi spełnić przesłanki, które umożliwiają uznanie go za podatnika VAT działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym jest również związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W omawianej sprawie infrastruktura parkingowa nie spełnia warunków uprawniających do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ jest ona wykorzystywana jedynie do nieopodatkowanych czynności. 

 

Komentarz

Przedstawiona przez organ podatkowy ocena co do zasady jest spójna z wydawanymi dotychczas interpretacjami indywidualnymi w podobnym stanie faktycznym. Przedmiotowy projekt polegający na budowie parkingu przesiadkowego przy linii kolejowej, celem zwiększenia roli transportu publicznego wśród mieszkańców, niewątpliwie wpisuje się w zadania własne gminy. Słusznie więc organ ocenił, że w podanym stanie faktycznym gmina nie występuje w charakterze podatnika VAT. Potwierdzenie braku prawa do odliczenia VAT w tym przypadku jest istotne m.in. z perspektywy rozliczenia z tytułu dofinansowania unijnego pozyskanego na realizację projektu. 

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że ocena dotycząca objęcia danych czynności zakresem przepisów o VAT powinna być dokonywana każdorazowo w oparciu o szczegółowy stan faktyczny. Forma prawna, zakres czynności, status kontrahenta, czy model rozliczeń każdorazowo mogą bowiem wpływać na zasady opodatkowania VAT.