W dniu 16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego dotyczącego opodatkowania VAT dotacji uzyskanych przez jednostkę samorządową na realizację projektu w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Trybunał zdecyduje, czy realizując projekt, w ramach którego gmina zobowiązuje się do wykonania i montażu systemów odnawialnych źródeł energii na prywatnych nieruchomościach oraz do przekazania własności tych systemów na rzecz właścicieli nieruchomości po upływie określonego czasu, gmina działa w charakterze podatnika VAT. NSA zapytał również, czy w takiej sytuacji  w podstawie opodatkowania VAT należy uwzględniać otrzymane przez gminę dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Orzeczenie TSUE w tej sprawie będzie z pewnością kluczowe z perspektywy jednostek samorządowych realizujących finansowane ze środków europejskich projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii, w których biorą udział mieszkańcy. Kwestia opodatkowania VAT dotacji przy tego rodzaju projektach wciąż budzi sporo wątpliwości wśród podatników. 

Ponadto, jak już informowaliśmy, NSA zdecydował o wydaniu uchwały w składzie 7 sędziów, która miałaby rozstrzygnąć tę samą kwestię. Jednakże istnieje duże prawdopodobieństwo, że NSA wstrzyma się z wydaniem uchwały do czasu wydania wyroku przez TSUE.