English

 

Przedstawiony przez rząd pod koniec lipca br. projekt zmian ustaw podatkowych i ubezpieczeniowych określany szeroko jako Polski Ład zapowiada m.in. wprowadzenie tzw. ulgi na powrót w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga, według założeń rządzących,  miałaby zachęcić osoby fizyczne mieszkające obecnie za granicą do powrotu do Polski. Do końca sierpnia Ministerstwo Finansów wyznaczyło termin na konsultacje społeczne i zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu. 

 

Ulga na powrót - co oznacza? 

Będzie to ulga w podatku, czyli obniżenie podatku należnego o wyliczoną indywidualnie kwotę ulgi. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami ulga będzie przysługiwała przez 4 kolejno następujące po sobie lata po roku bazowym. Podatnik będzie miał prawo wyboru roku bazowego, z tym, że rokiem bazowym będzie mógł zostać rok przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski lub kolejny rok podatkowy. Co oznacza, że w przypadku osoby, która przeniosłaby rezydencję podatkową do Polski w 2021 roku, rokiem bazowym mógłby zostać albo rok 2021 albo rok 2022. Jeśli natomiast za rok bazowy podatnik wybierze rok 2022, to ulga mogłaby być zastosowana w zeznaniach podatkowych od roku 2023 do roku 2026 włącznie.

 

Jakie warunki będzie trzeba będzie spełnić?

Do skorzystania z ulgi uprawnione mają być osoby, które:

1) co najmniej przez 3 lata były rezydentami podatkowymi za granicą i udokumentują ten fakt przez przedłożenie certyfikatu rezydencji podatkowej z tego innego państwa, 

2) przeniosą swoje podatkowe miejsce zamieszkania do Polski, przez co będą w Polsce podlegały nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przez cały rok podatkowy, za który ulga jest stosowana,

3) uzyskają określone dochody kwalifikujące się do ulgi, w tym dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście - czyli np. z umowy zlecenia, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym lub dochody z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych. 

 

Ile może wynieść ulga na powrót?

Wysokość ulgi będzie ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość podatku należnego w roku bazowym oraz w 3 kolejnych latach następujących po roku bazowym. Ulga ma wynieść 50% podatku należnego za poprzedni rok podatkowy. Poniżej przedstawiony przykład obrazuje szacunkową wartość ulgi w przypadku osoby, której przychód brutto z umowy o pracę wyniósłby 300 tys. PLN w roku bazowym i w 4 kolejnych latach. W tej sytuacji ulga (czyli sama oszczędność na podatku) za wszystkie lata jej stosowania wyniosłaby łącznie ponad 91 tys. PLN. 

 

 

2022

rok bazowy

2023 

1. rok ulgi

2024 

2. rok ulgi

2025 

3. rok ulgi

2026 

4. rok ulgi

Razem ulga na powrót za 4 lata 

2023 - 2026

Przychód brutto ze stosunku pracy (zł)

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Podatek należny (zł)*

63 903

31 952

47 927

39 939 

43 933

Ulga na powrót (zł)*

nie dotyczy

31 951

15 976

23 964

19 970

91 862 zł

 

* Wysokość wyliczona szacunkowo przy uwzględnieniu pozostałych zmian dot. obciążeń w zakresie PIT i ZUS przewidzianych w Polskim Ładzie (m.in. zmiana progu podatkowego, kwoty wolnej oraz braku odliczalności składki zdrowotnej) oraz przy podstawie naliczania składek emerytalnych i rentowych obowiązującej w 2021 roku.

 

Ulga a ZUS

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zapowiada również wprowadzenie ulgi na powrót w ZUS, w ramach której budżet państwa pokryłby przez 4 lata koszty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe w części finansowanej przez pracownika lub zleceniobiorcę za osoby, które przeprowadzą się do Polski po co najmniej 3 latach pobytu za granicą. Podobna zasada miałaby dotyczyć przedsiębiorców indywidualnych. Przepisy w tym zakresie jednak na ten moment nie znalazły się w przedstawionym pakiecie zmian do ustaw podatkowych i ubezpieczeniowych. 

 

Jakie działania należy podjąć

Osoby, które przeniosły swoją rezydencję do Polski w 2021 roku lub rozważają taką zmianę w 2021 roku i w kolejnych latach, powinny śledzić dalszą ścieżkę legislacyjną ustaw wprowadzających ulgę na powrót. Na ten moment nie ma pewności czy przepisy w przedstawionym kształcie wejdą w życie i jakie będą finalne wymogi w zakresie zastosowania ulgi.

(Artykuł został przygotowany na podstawie założeń reformy znanych na dzień publikacji artykułu i informacje w nim zawarte mogą nie być aktualne.)