English

 

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. mogą zostać odliczone od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym wysokość odliczenia jest uzależniona od daty przekazania darowizny. 

Wysokość odliczenia uzależniona od daty przekazania

W przypadku darowizny przekazanej:

  • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny, zaś

  • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

 

Beneficjenci darowizn

Darowiznę trzeba przekazać:

  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
  • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;
  • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Zasady przekazywania i odliczania darowizn

Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej w deklaracjach PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37. W celu uwzględnienia darowizny należy wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/O. Podatnik powinien posiadać dowody wpłaty na rachunek w przypadku dokonania darowizny pieniężnej lub - w przypadku przekazania darowizny innej niż pieniężna - dowody, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny (np. umowa darowizny) oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Ważne, aby z dokumentu wynikał cel darowizny, tzn. że została ona przekazana na przeciwdziałanie COVID-19. Brak tej informacji może być interpretowany w sposób niekorzystny dla podatnika i pozbawić prawa odliczenia z uwagi na to, że darowizna jest darowizną celową. Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy obdarowani faktycznie wykorzystali darowiznę na cele związane z walką z COVID-19.

Darowizna taka może być odliczona od dochodu jedynie wówczas, gdy nie pomniejszyła przychodu, od którego obliczany jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dopuszczalne jest wielokrotne przekazywanie darowizn - do każdej z nich potrzebny jest osobny dowód jej przekazania. Dowodów dokonania darowizny nie trzeba przekazywać łącznie z deklaracją podatkową - dostarczyć je należy do urzędu skarbowego wyłącznie na wezwanie.

 

Projektowane zmiany w przepisach 

Prawdopodobnie nadal będzie można odliczać na zasadach preferencyjnych darowizny związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Do tej pory pozwalały na to przepisy szczególne odnoszące się do darowizn przekazywanych w okresie do 30 września 2020 r. Projektowane w tym zakresie regulacje będące obecnie przedmiotem prac parlamentarnych zakładają, że ulga będzie mieć zastosowanie do darowizn przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

I tak w przypadku darowizny przekazanej:

  • od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlegać ma kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

  • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlegać ma kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

  • od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlegać ma kwota odpowiadająca wartości darowizny.

 

Komentarz PwC

Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie w opisanym powyżej kształcie osoby, które rozważają przekazanie darowizn na cele związane ze zwalczaniem skutków COVID-19 powinny zwrócić uwagę na okres, w którym zdecydują się na przekazanie określonych kwot/przedmiotów uprawnionym podmiotom. Co do zasady, jeżeli darowizny zostaną przekazane jeszcze w tym roku, mogą one w istotny sposób wpłynąć na możliwość zmniejszenia podstawy obliczenia zobowiązań podatkowych. 

W praktyce bowiem, w przypadku “zwykłych darowizn” (np. przekazywanych na cele szeroko pojętej działalności pożytku publicznego) u osób płacących podatki według 32% stawki podatku, każde przekazane 100 zł darowizny, daje możliwość odzyskania 32 zł w formie obniżonego zobowiązania podatkowego. Natomiast, taka sama kwota darowizny przekazana na walkę z COVID-19 w końcówce 2020 roku, może pozwolić na odzyskanie aż 64 zł.