English

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat a płatność podatku PIT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku PIT w wysokości 19%. Okres 5 lat liczony jest w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Oznacza to, że jeżeli nieruchomość została nabyta np. w 2015 r. i osoba fizyczna chciałaby uniknąć zapłaty podatku, będzie mogła ją sprzedać dopiero w 2021 roku.

 

Odpłatne zbycie nieruchomości a spadek

W wyniku korzystnych zmian w ustawie o PIT obowiązujących od 2019 r, okres 5-letni liczony jest inaczej jeśli nieruchomość została nabyta w drodze spadku. Zwolnienie spadkobiercy z zapłaty 19% PIT w przypadku sprzedaży przez niego odziedziczonej nieruchomości będzie przysługiwało po pięciu latach od nabycia spadku, ale te pięć lat liczone jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę. Jest to istotna zmiana, która w praktyce oznacza, że większość spadkobierców nie zapłaci podatku dochodowego.

 

Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedając prywatną nieruchomość w okresie 5-letnim, o którym mowa w ustawie o PIT, można skorzystać ze zwolnienia podatkowego, czyli tzw. ulgi mieszkaniowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF). Warunkiem skorzystania z ulgi, jest przeznaczenie środków otrzymanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Dzięki zmianom w ustawie o PIT obowiązującym od 2019 podatnik ma na to 3  lata od końca roku podatkowego, w którym sprzedał nieruchomość.  

 

Korzystne zmiany w uldze mieszkaniowej

Dnia 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Oznacza to, że możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej została przedłużona o rok.  Podatnicy, którzy sprzedali nieruchomości w roku 2018 mają czas na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r przychodu do końca roku 2021.

 

Jak zdefiniować wydatki na cele mieszkaniowe”?

Są to koszty związane z:

  • nabyciem budynku, lokalu mieszkalnego, gruntu lub prawa użytkowania wieczystego albo części lub udziału w tych obiektach lub prawa,
  • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w tym prawie,
  • spłatą kredytu lub pożyczki albo odsetek od nich, jeśli były zaciągnięte przed uzyskaniem dochodu z odpłatnego zbycia na cele związane z nabyciem, adaptacją lub remontem budynków lub lokali mieszkaniowych albo ich części.
  • wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont, a także adaptację własnego budynku, jego części albo własnego lokalu mieszkalnego.

 

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków

Sprzedaż przez małżeństwo bez konsekwencji podatkowych mieszkania możliwe jest pod dwoma warunkami:

  • transakcja nie może wiązać się z prowadzonym biznesem
  • lokal może zostać sprzedany po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Obydwa powyższe warunki muszą być spełnione równocześnie.

 

Komentarz PwC

Odpłatne zbycie nieruchomości może powodować konsekwencje na gruncie podatku dochodowego, dlatego opisane transakcje powinny być poprzedzone dokładną analizą skutków podatkowych.