English

 

Coraz większą popularność zyskuje sprzedaż rzeczy ruchomych (poza działalnością gospodarczą). Taka operacja nie zawsze jest neutralna dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof”) opisane są okoliczności, w których kwoty uzyskane z takiej sprzedaży podlegają opodatkowaniu. 

 

Specjalne zwolnienie dla rzeczy ruchomych posiadanych przez co najmniej pół roku

Osoba fizyczna dokonująca sprzedaży rzeczy ruchomych (np. takich jak dzieła sztuki, pojazdy), może uniknąć opodatkowania jeśli zbycie nastąpiło po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym osoba ta nabyła rzecz i nie było to zbycie dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wynika to z artykułu 10 ust. 1 pkt 8 updof. Warto zatem odczekać odpowiedni okres od nabycia rzeczy ruchomych i dopiero po upływie czasu sprzedać rzecz wcześniej kupioną. Wcześniejsza transakcja może bowiem spowodować powstanie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa. 

Przy czym, w takim przypadku należy sprawdzić czy wystąpił dochód ustalony zgodnie z art. 24 ust. 6 updof. Z przepisu tego wynika, że dochodem jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem jej nabycia, zmniejszona o nakłady dokonane w czasie posiadania rzeczy. Jeśli wskutek sprzedaży wystąpi dochód, to podlega on opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Dochód taki wykazuje się i rozlicza w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedano rzecz.

 

Sprzedaż rzeczy ruchomych może powodować powstanie obowiązku podatkowego w PIT

Przepisy dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych są szczególnie istotne dla osób, które inwestują w zakup wartościowych rzeczy ruchomych np. samochodów. Tym samym, aby zbywający nie był zobowiązany do zapłaty podatku od zbycia pojazdu wystarczy, by łącznie spełnione zostały 2 warunki:  

  • pojazd został zbyty poza działalnością gospodarczą, i
  • odpłatne zbycie miało miejsce po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie pojazdu.  

Zdarza się że pojazd został wygrany np. w konkursie lub loterii i sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy. Wówczas podstawą do obliczenia należnego podatku z tytułu sprzedaży takiego pojazdu będzie różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży (zgodnie z umową sprzedaży), a jego wartością będącą podstawą obliczenia 10% zryczałtowanego podatku (zgodnie z art. 22 ust. 1d updof).

 

Opodatkowanie dochodów z majątku ruchomego zainwestowanego za granicą 

Powyższe zasady będą miały zastosowanie do rzeczy ruchomych zbywanych za granicą przez polskich rezydentów podatkowych. Co do zasady bowiem z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę wynika, że przychody uzyskane z inwestycji w majątek ruchomy podlegają opodatkowaniu w kraju rezydencji podatnika, czyli w Polsce i wtedy zastosowanie do nich mają wyłącznie przepisy krajowe.

 

Komentarz PwC

Mimo stosunkowo jasnych regulacji, podatnik chcący dokonać zbycia szczególnie cennych dóbr ruchomych, powinien dokonać gruntownej analizy przepisów i okoliczności ich nabycia – dzięki czemu, po zadbaniu o to by spełnione zostały ustawowe kryteria, będzie mógł skorzystać z przewidzianego w updof zwolnienia z opodatkowania.