English

 

Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekracza 1.000.000 zł. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT.

 

Stawka daniny solidarnościowej

Osoby te, oprócz podatku dochodowego są zobowiązane zapłacić dodatkowo daninę solidarnościową w wysokości 4% nadwyżki dochodu podatnika PIT ponad kwotę 1.000.000 zł.

 

Terminy do zapłaty daniny solidarnościowej

Obowiązkowy termin zapłaty daniny solidarnościowej przewidziany został na dzień 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego (za 2022 rok jest to 2 maja 2023 r.). W tym samym terminie podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości daniny solidarnościowej - DSF-1.

 

Od jakich dochodów liczona jest danina solidarnościowa?

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w:

 • 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT (dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, rent i emerytur, umów o dzieło i umów zlecenia, itd.);
 • 30b ustawy PIT (zyski kapitałowe opodatkowane stawką 19%);
 • 30c ustawy PIT (dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym według stawki 19%);
 • 30f ustawy PIT (dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej opodatkowane stawką 19%).

 

Jakich dochodów nie uwzględnia się do daniny solidarnościowej?

Przy ustaleniach dotyczących daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów podatników np. z tytułu:

 • przychodów z najmu lub dzierżawy, jeśli są one opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • dochodów ze sprzedaży nieruchomości (poza działalnością gospodarczą);
 • dochodów pasywnych odsetki od pożyczek czy od obligacji lub z tytułu dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

 

Ostrzeżenie - „kruczki” w daninie solidarnościowej

 • Osoba rozliczająca się wspólnie z małżonkiem, na potrzeby daniny solidarnościowej rozlicza się z całości dochodu.
 • Przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się innych odliczeń niż składki na ubezpieczenia społeczne, chodzi tu np. o odliczenia z tytułu przekazanych darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi B+R czy strat z lat ubiegłych.

 

Danina solidarnościowa a przychody osiągane zagranicą

 • Do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową nie wlicza się dochodów osiągniętych za granicą, do których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (np. dochody z Niemiec, Francji, Czech, Szwajcarii, Szwecji);
 • Do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową wlicza się dochody osiągniętych za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, tzw. kredyt podatkowy (np. dochody z Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Rosji).

 

Komentarz PwC

Kalkulacja podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie jest prostym zsumowaniem dochodów podatnika. Pewna grupa dochodów jest z tej daniny wyłączona.