Rządowy projekt ustawy z 26 lipca 2021 r. określanej jako Polski Ład, wprowadza szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych, które do 31 sierpnia będą przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. W projekcie przewidziano preferencyjne opodatkowanie podatkiem PIT akcjonariuszy spółek którzy nabyli akcje w pierwszej ofercie publicznej (IPO) lub otrzymali je w ramach programu motywacyjnego w Prostej spółce akcyjnej (PSA).

Zwolnienie z PIT akcji objętych przy IPO

IPO to moment, w którym spółka pierwszy raz publicznie oferuje swoje akcje na giełdzie papierów wartościowych.

Projekt Polskiego Ładu rozszerza zakres zwolnień przewidzianych w ustawie o PIT i wprowadza nowe zwolnienie przedmiotowe, na mocy którego wolne od PIT będą dochody z odpłatnego zbycia akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej - IPO, pod warunkiem ich posiadania przez okres co najmniej 3 lat.

Planowane zwolnienie będzie miało zastosowanie także, gdy zbywane będą akcje nabyte w drodze spadku. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, do osób które były podmiotem powiązanym w stosunku do spółki przez okres 2 lat poprzedzających nabycie akcji.

Aktualnie, polskie przepisy nakładają na akcjonariuszy obowiązek zapłaty 19% podatku z zysków kapitałowych od dochodów z odpłatnego zbycia akcji bez względu na okres ich posiadania. 

Zwolnienie to może stanowić atrakcyjny instrument inwestycyjny dla spółek wchodzących na giełdę, jak również instrument związany z tworzeniem planów akcyjnych dla pracowników spółek.

 

Odroczenie opodatkowania dochodów z pracowniczych programów motywacyjnych

Aktualnie obowiązujący przepis z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT stanowi, że jeżeli podatnik obejmuje lub nabywa akcje pracodawcy będącego spółką akcyjną lub spółki dominującej, przychód z tego tytułu powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. 

Dla pracownika oznacza to, że w momencie otrzymania akcji od pracodawcy nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu z tego tytułu. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie sprzedaży tych akcji przez pracownika i dochód jest opodatkowany stawką 19% (nie podlega natomiast składkom na ZUS). 

W związku z wprowadzeniem do polskich przepisów nowej formy spółki – Prostej spółki akcyjnej, Polski Ład rozszerza możliwość objęcia odroczeniem podatkowym przewidzianym w art. 24 ust. 11 ustawy o PIT również do tego rodzaju spółek. 

Warto przypomnieć, że prosta spółka akcyjna jest odformalizowaną formą spółki akcyjnej, która między innymi zakłada że kapitał akcyjny może wynosić nawet 1 zł oraz, że wkładem do prostej spółki akcyjnej może być również praca lub świadczenie usług na rzecz spółki. Istotne jest również to, że akcjonariusze będą mogli dowolnie kształtować podział akcji i wkłady wnoszone na ich pokrycie, a akcje nie będą posiadały wartości nominalnej. Forma tej spółki ma odpowiadać na zapotrzebowanie zakładania i prowadzenia startupów. 

Zgodnie z zaprezentowanym projektem Polskiego Ładu, możliwość odroczenia opodatkowania PIT do momentu sprzedaży akcji będzie miała zastosowanie również do przychodów z tytułu akcji obejmowanych przez pracowników w wyniku realizacji prawa z programów motywacyjnych utworzonych przez PSA.

Powyższe rozszerzenie odroczenia opodatkowania powinno zachęcić przedsiębiorców prowadzących działalność w formie prostej spółki akcyjnej, lub chcących z skorzystać z tej formy, do rozważenia wprowadzenia programów motywacyjnych dla pracowników.