Już 13 czerwca rozpocznie się pierwszy nabór wniosków w ramach „Kredytu Ekologicznego” w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). 23 maja opublikowano kryteria wyboru projektów dla tego instrumentu wsparcia. Budżet przeznaczony na najbliższy nabór to aż 660 milionów złotych.
Nabór prowadzony będzie od 13.06 do 17.08.2023 roku.

 

Dla Kogo?

Z „Kredytu Ekologicznego” skorzystać będą mogły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również przedsiębiorstwa typu small-mid caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników). Niezbędne będzie posiadanie zdolności kredytowej.  

 

Na co?

Program wspierał będzie inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Przedsięwzięcia z tego zakresu to m.in.:

 • zakup lub modernizacja maszyn, urządzeń, linii technologicznych, jak również zakup maszyn urządzeń energooszczędnych;
 • termomodernizacja budynków;
 • modernizacja systemów wentylacji i ogrzewania;
 • montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii oraz magazynowania energii.

 

Na jakich zasadach?

”Kredyt Ekologiczny” będzie w stanie pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Bank Gospodarstwa Krajowego będący operatorem programu będzie również w stanie przyznać premię ekologiczną, na spłatę części zaciągniętego kredytu. Premia może wynieść od 25% do 80% wydatków kwalifikowanych. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. 

 

Kryteria wyboru projektów

Ocena wyboru projektów odbywać się będzie dwuetapowo. Kryteria wyboru projektów dzielą się na kryteria formalne oraz merytoryczne.

Na kryteria formalne składają się:

 • złożenie wniosku w wymaganym terminie;
 • zgodność danych we wniosku z dokumentami rejestrowymi przedsiębiorstwa;
 • kompletność wniosku oraz wymaganych załączników;
 • przedłożenie razem z wnioskiem promesy/umowy warunkowej kredytu ekologicznego.

Kryteria merytoryczne podzielono na 12 kategorii. Najistotniejsze z nich dotyczą:

 • Audytu oraz minimalnego progu oszczędności energii. Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie mają obowiązek przedłożenia audytu energetycznego. 

Wnioskodawcy będą musieli wykazać oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

 • Badane będzie również to czy projekt nie jest związany z rodzajami działalności wykluczonymi z możliwości uzyskania wsparcia.
 • Ponadto oceniana będzie zgodność wniosku z zasadami i politykami horyzontalnymi. Osiem kryteriów merytorycznych dotyczy właśnie tego zakresu.

Klasyfikacja projektów na liście rankingowej dokonywana jest na podstawie stosunku poziomu oszczędności energii pierwotnej [MWh] wynikającą z dokumentu audytu, który jest obligatoryjnym załącznikiem do dokumentacji aplikacyjnej, do wartości wydatków kwalifikowalnych.

 

Dalsze kroki

”Kredyt Ekologiczny” jest instrumentem, który w sposób kompleksowy pozwala na wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury.

Możliwe jest również przeprowadzenie kompleksowej transformacji energetycznej przedsiębiorstwa w ramach jednego wniosku. 

Katalog potencjalnych beneficjentów jest również szerszy niż w wielu innych działaniach dzięki dodaniu dwóch nowych kategorii beneficjentów tj. small-mid caps oraz mid-caps.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące omawianego w niniejszym artykule programu lub innych form wsparcia z zakresu efektywności energetycznej zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu pomocy publicznej PwC. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie.