Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który został przyjęty przez Rząd na początku grudnia 2021 r., jest kontynuacją programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Założeniem tego programu jest budowa bardziej konkurencyjnej Europy poprzez wsparcie inteligentnej i innowacyjnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej. Dzięki oferowanym funduszom europejskim, przedsiębiorcy zyskają szansę na rozwój kompetencji, badania oraz realizację innowacyjnych inwestycji. 

Oferta programu skierowana jest do szerokiej gamy beneficjentów: przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, a także do instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji i instytucji finansowych. 

Budżet FENG wynosi aż 7,9 mld euro, czyli około 36 mld zł i oferuje różne formy wsparcia: dotacje, instrumenty finansowe (kapitałowe oraz gwarancyjne) oraz instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Program FENG pogrupowany został w cztery główne Priorytety:

I. „Wsparcie dla przedsiębiorców”, 

II. „Środowisko sprzyjające innowacjom”, 

III. „Zazielenienie przedsiębiorstw”, 

IV. „Pomoc Techniczna”. 

 

Zakres tematyczny Priorytetu I. „Wsparcie dla przedsiębiorców”  - sprawdź na co będziesz mógł  uzyskać dofinansowanie

W ramach Priorytetu I. przewidziane jest wsparcie obszarów badawczo-rozwojowych (B+R), wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, robotyzacji, a także  zielonej gospodarki. Budżet Priorytetu I. wynosi 4 358 mln EUR, co stanowi aż 55% wartości całego programu FENG.

Nowym elementem FENG jest zastąpienie poszczególnych działań tzw. modułami, składającymi się z obowiązkowych i fakultatywnych elementów. Poprzez układ modułowy, wnioskodawcy uzyskają prawo wyboru poszczególnych wariantów w zakresie obszarów realizacji i zrealizują go w ramach jednego projektu. 

Każdy projekt w ramach Priorytetu I. będzie musiał składać się z jednego z poniższych modułów obligatoryjnych:

  • Prace B+R – zawierającego elementy procesu badawczego (od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypu oraz testowanie),
  • Infrastruktura B+R  dotyczy finansowania tworzenia i rozwoju centrów badawczo-rozwojowych, służących realizacji agendy badawczej (strategii rozwoju firmy w zakresie planowanych przez nią prac B+R i innowacji).

Wybrany przez wnioskodawcę moduł obligatoryjny, będzie mógł zostać uzupełniony o dodatkowe moduły fakultatywne (wnioskodawca dobierze je w zależności od swoich potrzeb), tj.:

  • Wdrożenie innowacji – moduł finansować będzie wdrożenie wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, wypracowanych w module „Prace B+R”,
  • Kompetencje – umożliwi doskonalenie kompetencji pracowników przedsiębiorstwa (związanych z pracami B+R), a także nabywanie kwalifikacji, w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, zarządzania innowacjami, polityki klimatycznej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym i  niskoemisyjnej,
  • Zazielenienie przedsiębiorstw – moduł dotyczy wsparcia transformacji środowiskowej przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Elementy, które moduł obejmie wsparciem to: wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzanie ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu, weryfikacja technologii środowiskowych oraz wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw,
  • Cyfryzacja – finansowanie w ramach modułu ma na celu wsparcie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: tj.: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach,
  • Internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa – moduł obejmie wsparciem zagraniczną promocję produktów lub usług przedsiębiorstwa. Aspekty możliwe do sfinansowania w ramach modułu mogą dotyczyć komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych czy uzyskania patentów.

Program FENG to program skierowany do wszystkich przedsiębiorców i w najbliższych latach będzie głównym źródłem wsparcia projektów innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych. Wskazane powyżej zmiany w ramach Priorytetu I. świadczą o chęci zwiększenia elastyczności w podejściu Instytucji do wnioskodawców. 

Pierwotnie uruchomienie pierwszych konkursów w ramach FENG planowano na II kwartał br. jednak wyrok TSUE z dnia 16 lutego w sprawie mechanizmu warunkowości może doprowadzić do wstrzymania wypłaty środków unijnych przewidzianych dla Polski na realizację działań z zakresu polityki spójności czy KPO. Niemniej, taki scenariusz nie jest jeszcze przesądzony i pozostaje czekać na rozwój sytuacji. 

Zakres tematyczny Priorytetu II. oraz III. Programu FENG, zaprezentujemy Państwu w naszych kolejnych artykułach. 

W przypadku zainteresowania aplikowaniem o powyższe wsparcie, zachęcamy do kontaktu z zespołem Pomocy Publicznej i Innowacji PwC, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i podmiotów publicznych.