W ostatnim czasie zostały uruchomione pierwsze nabory wniosków w ramach Funduszu Modernizacyjnego. W ramach Funduszu można już aplikować m.in. o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 3: Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”.

 

Kluczowe informacje

Program ma na celu realizację zasad gospodarki odpadami, szczególnie odnośnie hierarchii sposobów postępowania z odpadami (np. poprzez utworzenie zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami oraz zapobieganie powstawaniu odpadów), a także wspieranie inwestycji w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej. Budżet Programu wynosi 1 mld PLN.

Przedsięwzięcia wspierane w ramach Programu to np.:

  • budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych czy unieszkodliwieniem  tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Wśród beneficjentów Programu wymienia się m.in. przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego, natomiast trwający aktualnie konkurs (Konkurs) skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, a wsparcie obejmuje realizację inwestycji polegających na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych w tym z odpadów ściekowych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość wsparcia i terminy w ramach Konkursu:

  • Dotacja: do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 100 mln PLN;
  • Pożyczka: do 100% kosztów kwalifikowanych, ale maksymalnie 400 mln PLN.
  • Alokacja konkursu: 1 mld PLN.
  • Nabór wniosków trwa do 30 grudnia 2022 (tryb ciągły).

 

Komentarz

Konkursy realizowane w ramach Funduszu Modernizacyjnego to świetne źródło wsparcia realizacji strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Projekty finansowane w ramach Funduszu przekładają się na zmniejszenie presji środowiskowej przemysłu, wpływając na zwiększenie efektywności operacyjnej danego podmiotu oraz przyczyniając się w efekcie do polepszenia warunków życia nas wszystkich. 

Warto zatem zwrócić uwagę na konkursy realizowane w ramach Funduszu Modernizacyjnego oraz innych programów wspierających inicjatywy środowiskowe, których w nadchodzącej perspektywie, z uwagi na aktualne cele polityki unijnej, będzie wyjątkowo wiele. W naszej ocenie przywołany konkurs może być dobrym narzędziem wsparcia inwestycji dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. W razie pytań i zainteresowania aplikowaniem do programu zapraszamy do kontaktu.

W obecnej perspektywie finansowej należy spodziewać się wielu działań i konkursów ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie śladu węglowego.  

W najbliższych miesiącach spodziewamy się uruchomienia kolejnych naborów, w tym w ramach programu “Elektroenergetyka inteligentna infrastruktura energetyczna” z budżetem wynoszącym 1 mld PLN. Wspomniany program oferował będzie dotacje dla operatorów systemu dystrybucyjnego na inwestycje związane z dostosowaniem infrastruktury energetycznej, infrastruktury telekomunikacyjnej, czy przeznaczone na nabycie oprogramowania lub infrastruktury IT.

Zachęcamy do kontaktu z nami, by pozostać na bieżąco z wiadomościami odnośnie Funduszu Modernizacyjnego.