Fundusz Modernizacyjny (Fundusz) stanowi nowy instrument modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z założeniami będzie funkcjonował do 2030 r. Co istotne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), będący krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego, w ostatnich tygodniach uruchomił pierwsze konkursy w jego ramach.

 

W tym zakresie warto przywołać program priorytetowy „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych (Program) z budżetem wynoszącym do 1 mld PLN (wsparcie bezzwrotne w formie dotacji). 

 

Kluczowe informacje o Programie

Program skierowany jest do operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i ma na celu rozwój infrastruktury elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej skutkującej m.in. zwiększeniem przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

Zakres wsparcia Programu obejmie następujące działania: 

  1. budowę nowych, rozbudowę, modernizację stacji transformatorowo-rozdzielczych (stacji elektroenergetycznych) na wszystkich dowolnych poziomach napięcia;
  2. rozbudowę, modernizację pól rozdzielni lub poprawę systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring) tych stacji transformatorowo-rozdzielczych; 
  3. budowę, przebudowę linii elektroenergetycznych WN, SN, nn;
  4. zwiększenie stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci celem przystosowania jej do zwiększenia nasycenia źródłami generacji rozproszonej i stacjami ładowania pojazdów elektrycznych,

wykorzystywane do świadczenia usługi dystrybucji energii (na zasadzie równego traktowania odbiorców i przedsiębiorców sprzedających energię).

W ramach uruchomionego dotychczas konkursu warunkiem obligatoryjnym do otrzymania dotacji jest zrealizowanie zakresu działania z pkt. 1 lub 3 powyżej.

 

Alokacja i poziom dofinansowania

W ramach trwającego, pierwszego naboru wniosków, przewidziano budżet wynoszący 100 mln PLN. Poziom dofinansowania wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych.

 

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu można składać w trybie ciągłym do wyczerpania dedykowanej puli środków, niemniej w ramach pierwszego konkursu nabór potrwa do 28 lutego 2022 r. (z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do wyczerpania alokacji).

 

Komentarz PwC

W naszej ocenie uruchomienie środków z Funduszu stanowi pozytywną odpowiedź na długo wyczekiwane przez inwestorów wsparcie w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury elektroenergetycznej. Naszym zdaniem oferowane w ramach Funduszu wsparcie w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki. 

Programy objęte Funduszem mogą zostać odebrane jako bardzo perspektywistyczne przez podmioty zainteresowane podjęciem dodatkowych działań z obszaru ESG, zatem z niecierpliwością oczekujemy na uruchomienie kolejnych konkursów w ramach poszczególnych programów priorytetowych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem pozostałych naborów w ramach zatwierdzonych obszarów wsparcia. Spodziewamy się uruchomienia nowych konkursów w obrębie Funduszu w I-II kwartale 2022 r.