W nowej perspektywie 2021-2027 ze środków funduszy unijnych realizowanych będzie kilka programów na poziomie krajowym oraz 16 programów na poziomie regionalnym. Prace nad ich kształtem cały czas trwają i trudno przewidzieć kiedy uruchomione zostaną pierwsze konkursy. W oczekiwaniu na ten moment, warto pamiętać o cały czas dostępnych instrumentach finansowania, w tym np. Grancie rządowym.

 

Przedsiębiorcy, którzy planują uzyskanie wsparcia w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” (tzw. Grant rządowy), powinni się jednak pospieszyć, gdyż preferencyjne warunki w związku z epidemią COVID-19 obowiązywać będą do końca bieżącego roku.

O zmianach w Programie wprowadzonych 25 marca 2021 r. i preferencyjnych warunkach aplikowania dla przedsiębiorców pisaliśmy już wcześniej.

Najważniejsze zmiany dotyczyły: 

  • obniżenia progów w przypadku inwestycji produkcyjnych tj. strategicznej oraz innowacyjnej oraz usługowych, związanych z utworzeniem Centrum Usług Biznesowych,
  • ujednolicenia kryteriów jakościowych z kryteriami obowiązującymi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji,
  • wprowadzenia dodatkowej kategorii przedsiębiorcy rozwijającego się,
  • rozszerzenia katalogi inwestycji o reinwestycje.

W szczególności warto zwrócić uwagę, że duzi przedsiębiorcy należący do grup kapitałowych, które łącznie zatrudniają mniej niż 1000 pracowników i których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów EUR mogą aplikować deklarując jedynie 50% warunków bazowych właściwych dla poszczególnych typów inwestycji tj. strategicznej, innowacyjnej i Centrum Usług Biznesowych.

Ta grupa inwestorów ze względu na wielkość (duże przedsiębiorstwa) ma ograniczone możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych, a zatem złagodzone warunki w ramach Grantu rządowego mogą okazać się dla nich bardzo atrakcyjne. Warto zatem sprawdzić, czy w połączeniu z podmiotami powiązanymi spełniamy warunki dla skorzystania z obniżonych o połowę kryteriów dostępu do grantu rządowego.

Dodatkowo w przypadku reinwestycji, rozumianej jako inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w ramach istniejącego zakładu, istnieje możliwość pozyskania grantu deklarując obniżoną o 50% minimalną liczbę nowych miejsc pracy wymaganych w danym typie inwestycji.

Zmienione warunki z pewnością będą obowiązywać do końca 2021 r. Czy zostaną przedłużone na kolejny rok? - jeszcze nie wiadomo. Warto zatem wykorzystać najbliższe miesiące i przeanalizować plany inwestycyjne pod kątem możliwości skorzystania z preferencyjnych rozwiązań w ramach Grantu rządowego, mając na uwadze brak alternatywnych form wsparcia ze źródeł unijnych oraz możliwy brak wydłużenia okresu obowiązywania złagodzonych warunków na kolejny rok.