25 marca br. znowelizowano „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” (Grant rządowy, Program).

 

Pobierz broszurę "Nowa odsłona Grantu Rządowego"

 

Zaktualizowany program rewolucjonizuje zasady przyznawania wsparcia i adresuje długo oczekiwane potrzeby oraz postulaty przedstawicieli biznesu (w tym także szersze otwarcie się na podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw).

Najważniejsze modyfikacje względem dotychczasowej wersji Programu obejmują:  

  • obniżenie bazowej, minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych w przypadku inwestycji Strategicznej oraz Innowacyjnej;
  • uspójnienie kryteriów jakościowych z kryteriami obowiązującymi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji;
  • rozszerzenie katalogu inwestycji uprawnionych do skorzystania z dofinansowania o Reinwestycje, czyli inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej, dywersyfikacją produkcji lub zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w ramach istniejącego zakładu.;
  • wprowadzenie dodatkowej kategorii przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorca „rozwijający się” (zatrudniający poniżej 1000 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln EUR).

 

Kryteria skorzystania z Grantu rządowego

Podstawowym warunkiem skorzystania z Programu jest spełnienie zarówno kryteriów ilościowych jak i jakościowych.

 

1. Kryteria ilościowe:

Rozumiane jako minimalna kwota nakładów inwestycyjnych które należy ponieść w związku z realizacją projektu oraz minimalna liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Jedną z kluczowych zmian w Programie jest wprowadzenie zróżnicowania podmiotów ze względu na ich wielkość, a tym samym progresji dot. pułapów kryteriów ilościowych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem Programu, progresja obowiązywać będzie do 31 grudnia 2021 r. z możliwością przedłużenia (jako działanie mające na celu zapobieganie skutkom gospodarczym pandemii COVID-19).

Innymi słowy, aby zakwalifikować swój projekt do wsparcia, aktualnie duży przedsiębiorca musi ponieść więcej nakładów oraz utworzyć więcej nowych miejsc pracy niż inne kategorie przedsiębiorstw, zgodnie z poniższym zestawieniem (w zależności od typu realizowanej inwestycji):

Typ inwestycji

Wielkość przedsiębiorcy

duży

rozwijający się

średni

mały

mikro

Strategiczna

80 mln PLN

50 nowych miejsc pracy

40 mln PLN

25 nowych miejsc pracy

24 mln PLN

15 nowych miejsc pracy

16 mln PLN

10 nowych miejsc pracy

8 mln PLN

5 nowych miejsc pracy

Innowacyjna

5 mln PLN

20 nowych miejsc pracy

2,5 mln PLN

10 nowych miejsc pracy

1,5 mln PLN

6 nowych miejsc pracy

1 mln PLN

4 nowych miejsc pracy

0,5 mln PLN

2 nowych miejsc pracy

Centrum Usług Biznesowych

1 mln PLN

100 nowych miejsc pracy

0,5 mln PLN 50 nowych miejsc pracy

0,3 mln PLN

30 nowych miejsc pracy

0,3 mln PLN

20 nowych miejsc pracy

0,3 mln PLN

10 nowych miejsc pracy

Centrum B+R

1 mln PLN

10 nowych miejsc pracy

0,5 mln PLN

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln PLN

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln PLN

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln PLN

10 nowych miejsc pracy

 

W przypadku Reinwestycji, bez zmian pozostają wymagania dotyczące minimalnych nakładów inwestycyjnych. Zmniejszeniu o 50% ulega jednak wymagana liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

2. Kryteria jakościowe:

Kryteria jakościowe zależne są od typu projektu. W ramach oceny jakościowej inwestycji możliwe jest uzyskanie maksymalnie 10 punktów.

Podobnie jak w przypadku kryteriów ilościowych, również w ramach kryteriów jakościowych przedsiębiorca zobowiązany jest do zadeklarowania spełnienia określonej ich liczby (w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji), tj. co najmniej:

  • 4 kryteria - na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50%, na terenie województwa świętokrzyskiego oraz na obszarach zagrożonych wykluczeniem;
  • 5 kryteriów - na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 35%;
  • 6 kryteriów - na pozostałym obszarze kraju.

Zadeklarowanie przez przedsiębiorcę każdego dodatkowego kryterium poza liczbę minimalną oznacza większą intensywność wsparcia.

Lista kryteriów jakościowych przedstawia się następująco:

 

TYP PROJEKTU

Kryteria uzależnione od rodzaju projektu:

Strategiczny / Innowacyjny / Centrum Usług B+R*

Centrum Usług Biznesowych / Centrum Usług B+R

Inwestycja w sektorze strategicznym

Rodzaj wykonywanych procesów

Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym

Utworzenie centrum usług dla biznesu o zasięgu międzynarodowym

Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy

Utworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy

Kryteria wspólne dla wszystkich typów inwestycji:

Prowadzenie działalności B+R

Posiadanie statusu MŚP

Wysokie przychody z eksportu

Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Lokalizacja na obszarach zagrożonych wykluczeniem

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

* W przypadku Centrum Usług B+R kryteria zależą od typu wsparcia, o który zamierza ubiegać się przedsiębiorca.

 

Maksymalna wysokość wsparcia

Program oferuje wsparcie w dwóch podstawowych wariantach (w zależności od typu realizowanej inwestycji) tj.:

  • Inwestycja strategiczna oraz Inwestycja innowacyjna oraz Centrum usług B+R mogą zostać wsparte tzw. “grantem inwestycyjnym”, w ramach którego dofinansowanie przyznawane jest na koszty kwalifikowane, do których poniesienia zobowiązuje się inwestor. Wsparciem w ramach tego schematu, może zostać objęte także Centrum Usług B+R.
  • Z kolei Centrum Usług Biznesowych podlega pod tzw. “grant na zatrudnienie”, w obrębie którego wsparcie przeznaczone jest na utworzenie nowych miejsc pracy. Wsparciem w ramach tego schematu, może zostać objęte także Centrum B+R.

 

1. Grant na zatrudnienie:

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju oraz lokalizacji inwestycji, liczby punktów zdobytych w toku oceny jakościowej i jest kalkulowana w oparciu o ogólną liczbę planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy:

 

Typ inwestycji

Przedsiębiorca

duży

Przedsiębiorca

rozwijający się
lub średni

Przedsiębiorca

mały lub mikro

 

Centrum Usług Biznesowych

 

Maksymalnie do 7 500 lub 15 000 PLN na jedno nowo utworzone miejsce pracy  (w zależności od miejsca realizacji inwestycji)

 

Centrum B+R

 

Maksymalnie do 10 000 lub 20 000 PLN na jedno nowo utworzone miejsce pracy (w zależności od miejsca realizacji inwestycji)

 

2. Grant inwestycyjny

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju i lokalizacji inwestycji, kategorii przedsiębiorcy oraz liczby punktów zdobytych w toku oceny jakościowej i jest kalkulowana w oparciu o ogólną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji:

 

Typ inwestycji

Przedsiębiorca

duży

Przedsiębiorca

rozwijający się lub średni

 

Przedsiębiorca

mały lub mikro

Strategiczna lub Innowacyjna

 

Do 5% lub do 15% (w zależności od miejsca realizacji inwestycji)

Do 10% lub do 20% (w zależności od miejsca realizacji inwestycji)

 

Do 15% lub do 25% (w zależności od miejsca realizacji inwestycji)

 

Centrum B+R

 

Do 15% lub do 25% (w zależności od miejsca realizacji inwestycji)

Do 15% lub do 25% (w zależności od miejsca realizacji inwestycji)

 

 

Podsumowanie

W naszej ocenie zmiany wprowadzone w ramach Grantu rządowego należy uznać za rozsądne. Dzięki wprowadzonym zmianom Program stał się bardziej atrakcyjną formą wsparcia dla tych podmiotów,  które co do zasady mają największy problem z pozyskaniem kapitału (tj. małe i średnie przedsiębiorstwa o polskim kapitale). Dotychczasowe progi były dla tych firm praktycznie nieosiągalne.

Można przypuszczać, że zwiększone zainteresowanie Programem ze względu na wprowadzone preferencje, wpłynie na ich utrzymanie również po 2021 r. Niemniej jednak, już teraz zalecamy przeanalizowanie planów inwestycyjnych pod kątem możliwości ubiegania się o Grant rządowy na wypadek, gdyby okres obowiązywania preferencji nie został przedłużony.