W trakcie okresu przejściowego pomiędzy trwającą aktualnie perspektywą finansową UE (2014–2020) oraz nową perspektywą (2021 - 2027), oferta dostępnych środków finansowych stopniowo się kurczy. Do końca 2021 r. przewiduje się ograniczenie liczby ogłaszanych konkursów w ramach zarówno krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych, a w związku z tym warto znaleźć alternatywę dla dotacji unijnych. 

W poszukiwaniu alternatywnych źródeł pomocy publicznej warto pamiętać o możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z tzw. “grantu rządowego”. Program wspierania inwestycji gospodarki polskiej na lata 2011 - 2030 (“Program”), bo o nim mowa, stanowi zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorstw, a jednocześnie umożliwia zwiększenie innowacyjności oraz wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Aktualnie trwają prace Ministerstwa Rozwoju w zakresie aktualizacji Programu i jego jeszcze lepszego dostosowania do przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich firm. A poniżej, aktualna wersja i zasady ubiegania się o dotacje.

Grant rządowy udzielany jest na inwestycje realizowane z poniższych tytułów:

  • koszty tworzenia nowych miejsc pracy – grant na zatrudnienie, maksymalny poziom wsparcia wynosi 12 000 - 20 000 PLN / na jedno nowe miejsce pracy;
  • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – grant inwestycyjny, maksymalny poziom wsparcia wynosi 10 - 20 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Maksymalna wysokość grantu zależna jest od: 

  • liczby deklarowanych nowych miejsc pracy / wartości deklarowanych nakładów inwestycyjnych (w zależności od tytułu inwestycji);
  • maksymalnej wysokości wsparcia dla danej lokalizacji;
  • rezultatu oceny inwestycji. 

Dotacje w ramach grantu rządowego przyznawane są do końca 2025 r. Wśród typów inwestycji objętych wsparciem znajdują się:

  • Inwestycja strategiczna (wysokie wartości nakładów/deklarowanego zatrudnienia);
  • Inwestycja innowacyjna (której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa);
  • Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych;
  • Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych;
  • Centra Wysokozaawansowanych Usług,

które różnią się przede wszystkim celowością, wartością nakładów inwestycyjnych oraz liczbą nowych miejsc pracy.

Aktualnie Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nowelizacyjne w zakresie Programu, a ich wyniki będą miały prowadzić do zwiększenia dostępności grantu i usprawnienia warunków aplikowania. W nadchodzących tygodniach zostaną opublikowane zmiany, jednak już teraz zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami odnośnie Programu i rozmów z Klientami. Grant rządowy stanowi interesującą alternatywę dla przedsiębiorstw wobec coraz już mniejszej puli dotacji unijnych.