Z końcem marca CINEA agencja wykonawcza Komisji Europejskiej do spraw klimatu, infrastruktury i środowiska rozpoczęła nabór wniosków  w ramach konkursu dla tzw. Small scale projects. Nabór prowadzony jest w ramach programu Innovation Fund, będącego jednym z największych programów grantowych dla rozwiązań niskoemisyjnych na świecie.

Budżet ogłoszonego konkursu to 100 milionów euro.

 

Na co?

W ramach konkursu wspierane będą projekty demonstrujące wysoce innowacyjne technologie, procesy, modele biznesowe lub produkty/usługi, w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Ogłoszony konkurs koncentruje się na następujących obszarach tematycznych:

  • działania wspierające innowacyjność w niskoemisyjnych technologiach i procesach w sektorach wymienionych w załączniku I do dyrektywy EU ETS 2003/873, w szczególności w zakresie:
    • bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU), 
    • łagodzenia zmian klimatycznych,
  • działania, które pomagają stymulować budowę i eksploatację instalacji umożliwiających bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i składowanie CO2 (CCS);
  • działania, które pomagają stymulować innowacyjne technologie z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz magazynowania energii.

 

Dla kogo?

W konkursie udział wziąć mogą podmioty prywatne jak i publiczne. Możliwe jest również składanie wniosków aplikacyjnych przez konsorcja.

Nie ma ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstw chcących ubiegać się o wsparcie, - wnioski składać mogą zarówno mikro jak i duże przedsiębiorstwa.

 

Na jakich zasadach?

Wnioski przyjmowane będą od 30 marca do 19 września 2023 roku.

Publikacja wyników konkursu spodziewana jest w styczniu 2024 roku.

W konkursie będą mogły wziąć udział wnioskodawcy, których projekty przewidują wydatki kwalifikowane pomiędzy 2 500 000 a 7 500 000 euro.

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. 

Maksymalny poziom wsparcia wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych.

Wsparte projekty będą musiały zakończyć się w przeciągu 4 lat od podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Komentarz PwC:

W dobie coraz bardziej pogarszającego się stanu środowiska, transformacja energetyczna mająca na celu zmniejszenie presji środowiskowej jest konieczna. Program Innovation Fund jest dobrą okazję na wdrażanie nowych, wysoce innowacyjnych technologii, dających potencjał osiągnięcia znacznego efektu ekologicznego w sektorze przemysłowym, w branżach takich jak np. produkcja energii, produkcja i obróbka metali, materiałów budowlanych, produkcja szkła, wyrobów ceramicznych, papieru czy w wybranych segmentach branży chemicznej.  

Jeśli byliby Państwo zainteresowani omawianym konkursem lub innymi formami wsparcia dotacyjnego z zakresu technologii niskoemisyjnych zachęcamy do kontaktu z zespołem pomocy publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania w tym zakresie.