Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało kryteria wyboru przedsięwzięć w ramach konkursu  A2.1.1. ”Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”. 

Konkurs finansowany będzie ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy.

Nabór do konkursu  powinien rozpocząć się w drugim kwartale tego roku, o czym informowaliśmy Państwa już w naszej wcześniejszej publikacji. 

 

Dla przypomnienia poniżej najważniejsze założenia konkursu:

  • konkursu skierowany jest wyłącznie do dużych przedsiębiorstw,  
  • wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji,  
  • minimalna wartość projektu wynosi 8 milionów złotych, 
  • wsparcie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Oznacza to, że maksymalna wysokość wsparcia wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych (w zależności od  lokalizacji projektu).

 

Kryteria podzielono na trzy kategorie:

  • warunki formalne,
  • kryteria horyzontalne KPO,
  • kryteria szczegółowe.

 

W niniejszej publikacji skupimy się na omówieniu siedmiu kryteriów szczegółowych, które będą decydowały o liczbie punktów możliwych do zdobycia:

1. Gotowość/dojrzałość przedsięwzięcia do realizacji

• instytucja zweryfikuje czy inwestycja jest gotowa do wdrożenia. Badane będzie posiadanie projektu technicznego, decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę i innych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji dokumentów, jeśli inwestycja ich wymaga. Ponadto weryfikowane będzie prawo do dysponowania wymaganą powierzchnią/gruntem. W ramach tego kryterium uzyskać będzie można maksymalnie 12 punktów,

2. Utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy

• ocenie podlegać będzie utworzenie miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym, pokrewnym z tematem planowanej inwestycji lub pracowników posiadających uprawnienia wymagane do pracy na danym stanowisku (potwierdzone stosownymi certyfikatami lub świadectwami z co najmniej rocznego kursu zakończonego egzaminem. Pracownik musi zostać zatrudniony w pełnym wymiarze czasu, przez okres minimum dwóch lat. Ponadto jego wynagrodzenie nie może być niższe niż dwukrotność płacy minimalnej na moment zatrudnienia. Liczba punktów za to kryterium uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników i może wynieść od 2 punktów za jednego pracownika do 8 punktów za 15 i więcej pracowników,

3. Harmonogram realizacji

• punkty przyznawane będą za zakończenie inwestycji nie później niż w IV kwartale 2024 roku. Momentem zakończenia inwestycji będzie złożenie wniosku o płatność końcową wraz z protokołem odbioru inwestycji. Maksymalnie za to kryterium można uzyskać 8 punktów,

4. Zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie

• punkty będzie można uzyskać za: wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową (z zakresu procesów: zarządczych, operacyjnych, pomocniczych), wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, tworzenie dedykowanych platform cyfrowych (w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług), jak również za wdrożenie systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych. Każda z czterech wymienionych innowacji oznacza przyznanie punktów. Maksymalnie uzyskać można 8 punktów w ramach tego kryterium,

5. Przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

• punkty przyznawane będą za realizację jednego z czterech rodzajów działań: wdrożenie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji, rozwój rozwiązań z zakresu komunikacji M2M oraz Internetu Rzeczy, wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych oraz budowę inteligentnych fabryk, wykorzystanie technologii chmurowych i sztucznej inteligencji w prowadzonych procesach produkcyjnych. Kryterium to pozwala na zdobycie maksymalnie 12 punktów,

6. Redukcja emisji środowiskowych i ograniczenie konsumpcji energii

• kryterium oceni poziom wdrożenia technologii cyfrowych, wspierających transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych oraz redukcję wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia oddziaływania środowiskowego. Ocena dokonywana będzie na podstawie audytów energetycznych przeprowadzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Dla nowych inwestycji nieposiadających audytu energetycznego ocenie podlegać będą świadectwa charakterystyki energetycznej. Minimalna redukcja emisji lub ograniczenie zużycia energii to 10%. Maksymalnie uzyskać można 4 punkty,

7. Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa

• to kryterium dotyczyć będzie wyłącznie firm produkcyjnych, w konkursie mogą wziąć również przedsiębiorstwa usługowe, które nie będą oceniane w ramach tego kryterium. Oceniane będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej rozumianej jako maksymalna ilość produktu, jak może zostać wytworzona w określonym czasie w tym przedsiębiorstwie w optymalnych warunkach technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Inwestycje z zakresu budowy nowego zakładu lub uruchomienia produkcji nowego, dotąd nie wytwarzanego produktu otrzymują maksymalną liczbę punktów. Kryterium pozwala na przyznanie maksymalnie 4 punkty.

W ramach wszystkich 7 kryteriów projekt uzyskać może maksymalnie 56 punktów.


Dalsze kroki

Publikacja kryteriów wyboru projektów jest jednym z ostatnich etapów przed rozpoczęciem procedury konkursowej. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w naborze, jak również tych rozważających taką możliwość do kontaktu z pracownikami zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące naboru.