Transformacja cyfrowa i automatyzacja to obecnie główny kierunek rozwojowy dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Procesy te mogą pozwolić nie tylko na zwiększenie efektywności produkcji, ale również wykorzystanie w procesie produkcyjnym sztucznej inteligencji i technologii chmurowych przenoszących działalność na całkowicie inny poziom. Największym wyzwaniem w tego typu projektach są przede wszystkim ich wysokie koszty. 

 

Dlatego też tak bardzo atrakcyjnym wydaje się być konkurs dotacyjny realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego bezzwrotne dofinansowanie udzielane będzie na robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Budżet konkursu wynosi aż 1,4 miliarda złotych. Nabór wniosków planowany jest na przełom czerwca i lipca tego roku.

 

Dla Kogo?

O wsparcie  będą mogły ubiegać się wyłącznie duże przedsiębiorstwa.

 

Na co?

W ramach wspomnianego naboru wspierane będą następujące rodzaje działań:

  • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowa inteligentnych fabryk (Smart factory),
  • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych i biznesowych, w tym do zarządzania tymi procesami,
  • wdrożenie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M),
  • wykorzystanie przemysłowego Internetu rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
  • wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmury oraz sztucznej inteligencji,
  • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość wsparcia następujących kosztów: zakupu nowych aktywów rzeczowych, kosztów leasingu/najmu/dzierżawy oraz kosztów planów i projektów. 

Ponadto możliwe będzie sfinansowanie kosztów robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na specjalistyczne oprogramowanie), rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych, a także zakup nieruchomości/gruntu, przy zastrzeżeniu, że koszty zakupu nieruchomości będą mogły stanowić max. 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Na jakich zasadach?

  • Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji.
  • Minimalna wartość projektu wynosi 8 milionów złotych.
  • Wsparcie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Oznacza to, że maksymalna wysokość wsparcia wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych (w zależności od  lokalizacji projektu).

 

Dalsze kroki

Omawiany w niniejszym artykule konkurs to nie jedyna planowana forma wsparcia dla projektów przemysłowych. W połowie bieżącego roku zaplanowany jest także nabór wniosków w ramach Kredytu ekologicznego, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację m.in. na modernizację i wymianę istniejących maszyn, czy też termomodernizację budynków.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat przedstawionego powyżej konkursu, bądź innych dostępnych lub planowanych do uruchomienia form wsparcia zachęcamy do kontaktu z zespołem Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania w tym zakresie.