17 kwietnia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” .

 

Na co?

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym:

1) dotyczące pojazdów, polegające na:

a) nabyciu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,

b) nabyciu nowych trolejbusów tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,

c) nabyciu nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,

2) modernizacji lub budowie niezbędnej infrastruktury ładowania energią elektryczną/tankowania wodoru oraz instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystywanej wyłącznie do obsługi i prawidłowego użytkowania nabytych autobusów, w tym w szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru albo sieci trakcyjnej. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi transportu publicznego.

 

Do kiedy?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji można składać w trybie ciągłym, w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r. 

 

Dla kogo? 

O wsparcie w ramach konkursu mogą się ubiegać:

  • Operatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o  publicznym transporcie zbiorowym (“ptz”), z wyłączeniem transportu innego niż komunikacja miejska;
  • Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy ptz, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu i z wyłączeniem transportu innego niż komunikacja miejska.

 

Budżet naboru

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 276 679 011,00 PLN, docelowo 2 055 268 688,00 PLN (pod warunkiem uruchomienia środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności),
  • dla zwrotnych form dofinansowania  – do 203 756 659,00 PLN

 

Intensywność dofinansowania dla dotacji:

a) dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, jest udzielane na nabycie autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz z kosztem szkolenia kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

b) dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, jest udzielane na nabycie trolejbusów, tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonego w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu autobus będzie mógł pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

c) dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 90 % kosztów kwalifikowanych, jest udzielane na nabycie autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz z kosztem szkolenia kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

d) dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jest udzielane na modernizację i/lub budowę infrastruktury niezbędnej do ładowania energią elektryczną, tankowania wodorem albo sieci trakcyjnej, pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych pojazdów, o których mowa w  lit. a-c,

e) dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jest udzielane na modernizację i/lub budowę instalacji odnawialnych źródeł energii pozwalających na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych pojazdów, o których mowa w lit. a-c, przy czym koszt takiej instalacji nie może przekroczyć 20% kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o koszt instalacji odnawialnych źródeł energii.

f) w przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenie gmin, związków międzygminnych, związków metropolitalnych, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys., dofinansowanie, o którym mowa w lit. a-c, ulega podwyższeniu o 10%, tj. do 100% kosztów kwalifikowanych.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, związane z naborem zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania w tym zakresie, a także przeprowadzimy Państwa przez cały proces wnioskowania o dotację.