18 kwietnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy Prawo energetyczne, który zdecydowanie ułatwia wykorzystanie linii bezpośrednich do zaopatrywania przedsiębiorstw energochłonnych i innych podmiotów w energię odnawialną.

 

Głównym celem ww. projektu noweli jest zwiększenie dostępności tzw. linii bezpośrednich poprzez następujące działania:

  1. Usprawnienie kwestii związanych z przyłączeniem przedsiębiorstw do instalacji OZE  -umożliwienie łączenia jednostki wytwarzania energii (w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych np. farmy wiatrowej, słonecznej) bezpośrednio z odbiorcą.
  2. Zastąpienie postępowania o wydanie zgody Prezesa URE na budowę linii bezpośredniej, wpisem do rejestru prowadzonego przez ww. instytucję - do zgłoszenia podmiot powinien dołączyć informacje dotyczące parametrów linii oraz ekspertyzę dotyczącą jej wpływu na sieć (projekt wyznacza ramy prawne, na podstawie których taka ekspertyza ma zostać przygotowana). W przypadku pracy wyspowej oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW będzie stosowany tryb zgłoszeniowy bez konieczności przedkładania ekspertyzy i gwarantujący wpis na podstawie kompletności i poprawności dostarczonej dokumentacji.

Ponadto projekt daje także możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (po spełnieniu przesłanek podyktowanych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej).

O planowanych zmianach ww. zakresie informowaliśmy już w naszej wcześniejszej publikacji.

Wprowadzone zmiany w prawie są niezwykle istotne w kontekście obecnej sytuacji na rynku energii. Omawiane zmiany to nie jedyne w ostatnim czasie formy wsparcia energetycznego. Spodziewana jest kolejna edycja programu rekompensat z tytułu wysokich cen gazu i energii elektrycznej, jak również wsparcie w zakresie OZE i efektywności energetycznej w startujących i planowanych konkursach dotacyjnych.  

Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać o którejś z wymienionych form wsparcia zachęcamy do kontaktu z pracownikami zespołu Pomocy Publicznej PwC.