Program FENG (tj. formalny następca Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - POIR), podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, będzie wspierał m.in. finansowanie prac B+R, tworzenie Centrów B+R czy wdrażanie innowacji.
Z jakich zatem źródeł finansowania może skorzystać przedsiębiorca planujący wdrożenie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności energetycznej?

 

Pierwszą odpowiedzią będzie FEnIKS (tj. formalny następca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ). Drugą - programy zarządzane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a trzecią, nakierowaną na inwestycje innowacyjne - środki europejskie rozdysponowane w ramach takich programów jak m.in.: Innovation Fund, Connecting Europe Facility, Horyzont czy Life. 

Jednak ten katalog nie wyczerpuje wszystkich dostępnych źródeł wsparcia. Cegiełkę do tego worka możliwości dokłada w ramach obecnej perspektywy finansowej program FENG w ramach Priorytetu III „Zazielenienie przedsiębiorstw”. A cegiełka ta waży niemało, bo przeznaczono na nią ponad 800 mln EUR. 

 

Jakie zatem działania będą podlegały dofinansowaniu?

Zazielenienie przedsiębiorstw w ramach Priorytetu III FENG obejmie wdrożenie zmian ukierunkowanych m.in. na:

  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
  • zastępowanie i/lub redukcję substancji szkodliwych w materiałach oraz produktach,
  • ponowne wykorzystanie zasobów (wcześniej traktowanych jako odpad),
  • zastępowanie materiałów pierwotnych surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi,
  • modernizację budynków, linii produkcyjnych, zakupu urządzeń ograniczających zużycie energii.

 

Dla kogo będzie dostępne wsparcie?

Wsparcie w ramach Priorytetu III będzie udzielane głównie przedsiębiorcom – sektorowi MŚP, tzw. small mid-caps (podmioty zatrudniające do 499 osób) oraz mid-caps (podmioty zatrudniające do 3000 osób) oraz dużym przedsiębiorcom.

 

Jakie będą formy udzielanego wsparcia?

W zależności od wielkości aplikującego przedsiębiorstwa oraz instrumentu wsparcia finansowanie będzie miało formułę dotacji bezzwrotnej lub finansowania mieszanego (m.in. finansowanie dłużne oraz dotacja, instrument gwarancyjny oraz dotacja).

 

Jakie będą główne instrumenty wsparcia?

Obszar 1: Wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dla podmiotów z sektora MŚP oraz przedsiębiorstw typu small mid-caps oraz mid-cap zostanie uruchomiony program tzw. Kredyt ekologiczny, który będzie połączeniem finansowania dłużnego oraz dotacji bezzwrotnej. 

W ramach Kredytu ekologicznego będzie można sfinansować działania związane z wdrażaniem nowych lub ulepszonych produktów lub usług w powiązaniu ze zmianą procesów umożliwiających znaczącą̨ redukcję zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Dla podmiotów z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw zostanie uruchomiony instrument gwarancyjny połączony ze wsparciem dotacyjnym. 

Jego zakresem będą mogły być objęte takie działania jak: modernizacja budynków, linii produkcyjnych, zakup urządzeń́ ograniczających zużycie energii elektrycznej lub cieplnej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy zakup instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. 

W przypadku dużych podmiotów wsparcie uzupełniające w formie dotacji będzie mogło mieć́ formę̨ wyłącznie dofinansowania do oprocentowania kredytów, a w przypadku MŚP możliwa będzie dotacja zarówno na koszty oprocentowania (kredyty obrotowe), jak i dotacja na pokrycie części kosztów inwestycji (kredyty inwestycyjne).

Działania związane z finansowaniem efektywności energetycznej będą musiały zostać poprzedzone audytem energetycznym, na który również będzie można uzyskać dofinansowanie

Obszar 2: Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E).

W ramach Obszaru 2 wsparcie skierowane będzie głównie do projektów IPCEI - Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania. Działania obejmować będą: rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych, a także systemów magazynowania energii, w szczególności projektów dotyczących technologii wodorowych.

 

Kiedy zostaną uruchomione pierwsze konkursy?

Jak wspominaliśmy w naszym wcześniejszym artykule, pierwotnie uruchomienie pierwszych konkursów w ramach Programu FENG planowano pierwotnie na II kwartał br. Z najnowszych informacji wynika, że negocjacje Programu zakończą się w połowie tego roku, a w IV kwartale br. instytucje wdrażające będą gotowe z ogłoszeniem pierwszych konkursów.

***

Niniejszy artykuł opisuje ostatni dostępny dla potencjalnych beneficjentów priorytet Programu FENG. Planowanie, zarządzanie czy finansowanie innowacji wymaga przemyślanego oraz ustrukturyzowanego podejścia.

Zespół Pomocy Publicznej PwC, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i podmiotów publicznych. W przypadku zainteresowania aplikowaniem o wsparcie w ramach omawianego programu, zachęcamy do kontaktu.