W 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieli przedsiębiorstwom dotacji o łącznej wartości 140 mln zł na rozwijanie recyklingu odpadów oraz optymalizację gospodarki surowcami i odpadami. Środki pochodzić będą z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), którego celem jest m.in. wspieranie transformacji w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). 

 

Dla kogo?

Konkursy będą dedykowane małym, średnim i dużym przedsiębiorcom z terenu całej Polski.

 

Na co? 

W ramach Działania FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie na dwa typy projektów inwestycyjnych:

 • rozwijanie recyklingu odpadów,
 • optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ.

 

Rozwijanie recyklingu odpadów

Wspierane będą działania polegające na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji w zakresie zdolności do realizacji procesów odzysku, w tym recyklingu odpadów pochodzenia komunalnego, jak również odpadów przemysłowych i handlowych o podobnych właściwościach do odpadów komunalnych. Przewidziano również wsparcie uzupełniające związane z selektywnym zbieraniem odpadów (do 25% kosztów kwalifikowalnych)..

Podstawowe informacje o naborze:

 • alokacja: 100 mln zł
 • nabór wniosków: 31 października - 30 grudnia 2024 r.
 • Intensywność dofinansowania w zależności od rodzaju przyznanej pomocy publicznej oraz kategorii MŚP - nawet do 85%
 • preferowane będą projekty dotyczące odpadów, dla których w obowiązujących aktach prawa krajowego lub UE lub w sektorowych dokumentach strategicznych (np. KPGO) określone zostały cele lub wymagane poziomy odzysku, w tym recyklingu, bądź ustalono obowiązek w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów,
 • projekt musi być zgodny z celami krajowego oraz właściwego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

 

Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach w celu realizacji założeń GOZ

Wspierane będą przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji zasobochłonności prowadzonej działalności, które muszą się przyczyniać m.in. do:

 • ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów,
 • zwiększenia wydajności materiałowej prowadzonych procesów technologicznych,
 • wykorzystania jako surowców pozostałości i odpadów z procesów produkcji (własnej lub zewnętrznej),
 • wykorzystania w produkcji materiałów pochodzących z odzysku, w tym z procesów recyklingu lub przygotowania do recyklingu
 • ograniczenie  zużycia wody w procesach technologicznych oraz zamknięciem jej w obieg. (do 25% kosztów kwalifikowalnych projektu).

Podstawowe informacje o naborze:

 • alokacja: 40 mln zł
 • nabór wniosków: 31 października - 30 grudnia 2024 r.
 • Intensywność dofinansowania w zależności od rodzaju przyznanej pomocy publicznej oraz kategorii MŚP - nawet do 85%
 • preferowane będą projekty, w których dzięki wykorzystaniu instalacji będącej przedmiotem projektu ograniczone zostanie wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub zostaną one wykorzystane w procesach gospodarczych oraz/lub doprowadzą do ograniczenia zużycia wody w procesach technologicznych i zamknięcia jej w obieg.

 

Ważne

W obu naborach dopuszczono możliwość rozliczania kosztów pośrednich (np. zarządzania lub obsługi projektu) z wykorzystaniem stawki ryczałtowej (a więc nie ma konieczności potwierdzenia/dokumentowania ich poniesienia) do 7% wartości bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem wsparcia, zapraszamy do kontaktu. Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią odpowie na Państwa pytania dotyczące planowanych naborów, jak również innych kwestii związanych z pozyskaniem dotacji dla Państwa przedsiębiorstwa.