Od 15 grudnia będzie możliwe składanie Wniosków o Dofinansowanie w kolejnej edycji Ścieżki SMART, następcy Szybkiej Ścieżki. W ramach naboru zostaną wybrane Projekty które najbardziej przyczynią się do rozwoju i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystania zaawansowanych technologii.

 

Ta edycja będzie dedykowana podmiotom, które zawarły konsorcja i wspólnie planują realizację kompleksowych projektów mających na celu rozwój swoich działalności. W ramach Ścieżki SMART realizowanej w konsorcjach wnioskodawcy będą mieli do wyboru kilka modułów, które będą bezpośrednio odpowiadały zidentyfikowanym potrzebom podmiotów uczestniczących w projekcie.

Wnioskodawcami mogą być jedynie konsorcja, w skład których wchodzą: 

 • duże przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa i MŚP,
 • duże przedsiębiorstwa i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe, 
 • MŚP i organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe,
 • duże przedsiębiorstwa i MŚP oraz organizacje badawcze lub organizacje pozarządowe

Należy jednak zwrócić uwagę, iż według dokumentacji konkursowej liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Jednocześnie dokumentacja wskazuje, że duże przedsiębiorstwa  muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach prowadzonego projektu, aby uzyskać wsparcie. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują: 

 • Moduł B+R - w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych) w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług,
 • Moduł Wdrożenie innowacji - w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług,
 • Moduł Infrastruktura B+R - w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług,
 • Moduł Cyfryzacja - w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
 • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw - w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych,
 • Moduł Internacjonalizacja - w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia,
 • Moduł Kompetencje - w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

W ramach tego naboru moduł B+R jest obligatoryjny dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca. Natomiast, dla konsorcjum, które działa bez dużego przedsiębiorcy obligatoryjnym modułem jest B+R lub Wdrożenie innowacji. 

Budżet konkursu wynosi 1 335 000 000 zł, w tym: 

 • 667 500 000 zł na projekty realizowane przez konsorcja z udziałem dużego przedsiębiorcy,
 • 667 500 000 zł na projekty realizowane przez konsorcja bez udziału dużego przedsiębiorcy. 

Udzielone wsparcie będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis dla lidera konsorcjum. Członkowie konsorcjum otrzymają wsparcie wyłącznie w formie pomocy de minimis, a organizacje badawcze w ramach swojej działalności niegospodarczej uzyskają wsparcie bez pomocy publicznej.

Wysokość wsparcia: 

 • przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe - w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wybranego modułu - do 80% kosztów kwalifikowanych,
 • jednostki naukowe - 100% kosztów kwalifikowanych

Zgodnie z dokumentacją konkursową koszty kwalifikowane modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Dokumentacja określa również minimalną wysokość kosztów kwalifikowanych w ramach modułu B+R: 

 • dla konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo - 1 mln zł;
 • dla konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo - 2 mln zł

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 grudnia 2023 r. do 8 lutego 2024 r. (godzina 16.00), za pomocą systemu informatycznego. 

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, związane z naborem zachęcamy do kontaktu z ekspertami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania w tym zakresie, a także przeprowadzimy Państwa przez cały proces wnioskowania o wsparcie.