16 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła uruchomienie naboru „Wzornictwo w MŚP” finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW). 

 

Nabór startuje już 7 maja i potrwa do 2 lipca 2024 r. 

Celem konkursu, jest wsparcie przedsiębiorstw z terenu Polski Wschodniej w zakresie rozwijania i wdrażania, powstałych w ramach działań wzorniczych, nowych lub ulepszonych produktów oraz podkreślenie znaczenia wzornictwa jako elementu mającego istotny wpływ na konkurencyjność oraz innowacyjność mikro, małych oraz średnich firm. 

Realizacja projektu ma umożliwić dostosowanie przedsiębiorstw do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększyć atrakcyjność oferowanych przez nie produktów i poprawić ich pozycję rynkową.

 

Dla kogo?

Program jest skierowany do MŚP z terenu Polski Wschodniej, do którego zalicza się województwa: 

 • lubelskie, 
 • podkarpackie, 
 • podlaskie, 
 • świętokrzyskie, 
 • warmińsko-mazurskie oraz 
 • część województwa mazowieckiego 

(z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego - zachodniego i wołomińskiego).

 

Na jakich zasadach?

W ramach naboru przedsiębiorstwo przy wsparciu projektanta wzorniczego przeprowadza audyt wzorniczy i przygotowuje strategię wzorniczą, na podstawie której, z wykorzystaniem pełnego procesu wzorniczego zaprojektuje i wdroży nowy produkt

 • Budżet przeznaczony na nabór to 100 mln zł 
 • Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 3 mln zł
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł.
 • Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej wynosi 70 000 zł 

Co istotne, przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej powinno nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 

Na dodatkowe punkty mogą liczyć przedsiębiorcy, których projekt:

 • będzie realizowany na obszarze OSI o znaczeniu krajowym, tj. miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze lub gminy zagrożonej trwałą marginalizacją,
 • dotyczy wdrożenia innowacji produktowej oraz innowacji w procesie biznesowym, która jest bezpośrednio związana z wdrożeniem innowacji produktowej w skali przedsiębiorstwa,
 • dotyczy wprowadzenia zasad ekoprojektowania,
 • dotyczy wdrożenia nowego produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

 

Poglądowy wykaz inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej

Warmińsko-mazurskie

Podlaskie

 • Ekonomia wody
 • Żywność wysokiej jakości
 • Drewno i meblarstwo
 • Dodatkowo zagadnienia horyzontalne: technologie informacyjno-komunikacyjne, finansowanie, logistyka, targi i promocja, bezpieczeństwo
 • Przemysł rolno-spożywczy*
 • Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy*
 • Sektor medyczny, nauki o życiu*
 • Ekoinnowacje, nauki o środowisku*

*i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem

Mazowieckie

Lubelskie

 • Bezpieczna żywność
 • Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze
 • Nowoczesny ekosystem biznesowy
 • Wysoka jakość życia
 • Żywność wysokiej jakości
 • Zielona gospodarka
 • Zdrowe społeczeństwo
 • Cyfrowe społeczeństwo
 • Technologie materiałowe, procesy
 • produkcyjne i logistyczne

Świętokrzyskie

Podkarpackie

 • Zasobooszczędne budownictwo
 • Branża metalowo-odlewnicza
 • Turystyka zdrowotna
 • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Technologie informacyjno- komunikacyjne
 • Zrównoważony rozwój energetyczny
 • Branża targowo-kongresowa
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Motoryzacja
 • Informacja i telekomunikacja
 • Jakość życia, w tym podspecjalizacje: turystyka zrównoważona, żywność wysokiej jakości, usługi i produkty medyczne oraz wzmacniające kondycję, energia przyjazna środowisku


Forma pomocy 

Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmie: 

 • komponent doradczy, realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej,
 • komponent wdrożeniowy, który dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem profesjonalnego projektanta*, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. 

*Zgodnie z dokumentacją konkursową, projektant, powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz mieć doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: mieć w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia wyrobu lub minimum 3 projekty usług, jeżeli projekt dotyczy zaprojektowania oraz wdrożenia usługi.

 

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, w tym:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej*,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, w tym związanych z procesem projektowania wzorniczego obejmującego projektowanie, prototypowanie oraz testowanie, 
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, 
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń.Ich wartość nie może jednak przekroczyć 10% wartości kosztów środków trwałych nabywanych w projekcie,
 • koszty usług szkoleniowych,
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki. 

*Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu oraz opracowaniu strategii wzorniczej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz usługi te zostały przeprowadzone przez podmiot, który zapewnia zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden projektant.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to dodatkowa pula środków dla przedsiębiorstw ze wschodnich województw. Warto zaznaczyć, że kolejny nabór w ramach opisanego powyżej działania został zaplanowany w I/II Kwartale 2025 roku, budżet konkursu to ponownie 100 mln zł. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tych środków i pozyskania dotacji na realizowane przez Państwa projekty. Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią porozmawia z Państwem o potrzebach inwestycyjnych, a także pomoże w odpowiednim ustrukturyzowaniu projektu oraz wesprze w całym procesie pozyskiwania dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu.