Sektory hotelarski, gastronomiczny i turystyczny z niecierpliwością wyczekiwały ogłoszenia konkursu na dotacje dla branży HoReCa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 3 kwietnia 2024 r. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z sektora HoReCa, które boleśnie odczuły pandemię i jej następstwa. 

 

Dane z raportu Consumer Panel Services GfK nie pozostawiają złudzeń i mówią, że od 2019 roku zamknięto w Polsce blisko 20 tys. punktów gastronomicznych, a więc 25% w skali kraju i wszystkich placówek. Z kolei spadki przychodów hoteli w czasach pandemii oscylowały średnio w okolicach 60%. Zrozumiałe jest zatem, że dotacje z KPO na ożywienie strefy usług hotelarskich i gastronomicznych budzą duże zainteresowanie właścicieli. 

 

Wymiar dostępnego wsparcia

Konkurs finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy, którego nadrzędnym celem jest złagodzenie ekonomicznych i społecznych skutków epidemii COVID. Pula środków przeznaczona na realizację działania dla HoReCa wynosi 1,2 mld zł, co pozwoli na wsparcie co najmniej 2,5 tys. przedsiębiorstw. 

Wysokość dofinansowania może wynieść aż do 90% kosztów kwalifikowanych projektu, przy czym wartość wsparcia pojedynczego przedsięwzięcia musi się mieścić w przedziale od 50 tys. zł do 540 tys. zł. Wymagany jest wkład własny minimum 10% kosztów kwalifikowalnych, przy czym wyższa wartość wkładu własnego jest dodatkowo punktowana. W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie pojedynczego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach pomocy de minimis w postaci refundacji poniesionych wydatków.

 

Zasady konkursu i przyznawania dotacji

Konkurs uruchomiony przez PARP, a realizowany za pośrednictwem pięciu regionalnych operatorów, obejmuje swoim zakresem inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i podnoszenie kompetencji pracowników, związane z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności. Wnioskodawcami mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy z branży HoReCa, turystyki i kultury (działy PKD: 55, 56, 59, 77, 79, 82, 85 i 91), którzy na dzień złożenia wniosku prowadzą działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem w dokumencie rejestrowym, w województwie, w którym zgłaszają lokalizację przedsięwzięcia MŚP.

W ramach projektu będzie można sfinansować inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną poprzez np.: 

 • budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i bazy usługowej; 
 • zmianę sposobu produkcji lub dostarczania produktów lub usług;
 • zakup środków trwałych;
 • inwestycje w OZE, zmniejszenie odpadów i zużycia energii w ramach “zielonej transformacji” (dodatkowo punktowane);
 • szkolenia pracowników, służące podniesieniu ich kompetencji;
 • zakup i wdrożenie technologii cyfrowych (np. oprogramowania lub automatyzacji procesów - również dodatkowo punktowane);
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Celem jest, aby w ramach przedsięwzięcia sfinansować koszty dywersyfikacji działalności i zwiększenia jej odporności na przyszłe kryzysy, np. wprowadzenia usług cateringowych, rozszerzenia oferty restauracji, kawiarni lub hotelu, skierowania oferty do nowej grupy klientów.

Pozostałe, najważniejsze warunki, które będą musiały być spełnione, aby ubiegać się o wsparcie to m.in.:

 • udokumentowany spadek obrotów (liczony rok do roku) w wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021;
 • inwestycja zakończona maksymalnie do 31 stycznia 2026 r.;
 • okres realizacji przedsięwzięcia nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
 • potwierdzenie, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzona była działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

 

Komentarz PwC

Dotacja z KPO dla wielu poszkodowanych w pandemii hotelarzy i restauratorów może okazać się potężnym zastrzykiem finansowym nie tylko na dalsze prowadzenie, ale też na rozszerzenie działalności w dość mocno konkurencyjnej branży. To może być, a nawet powinien, impuls dla przedsiębiorców do ponownego przemyślenia sposobu prowadzenia działalności i dążeniu do unowocześnienia i dywersyfikacji swojej działalności. 

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków na wymienione w artykule działania i planujecie Państwo realizację takiego projektu, to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.