Po ostatniej aktualizacji ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znane są nowe istotne informacje dotyczące długo wyczekiwanego naboru KPO dla branży HoReCa. O konkursie szczegółowo informowaliśmy w poprzednim artykule.

Jedną z kluczowych informacji, jakie się pojawiły jest doprecyzowanie adresatów wsparcia. Jak już wiadomo, inwestycja jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru.

Wśród nowo ogłoszonej przez PARP listy kodów PKD znajdziemy:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów,
 • 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Przypominamy także, że Wnioskodawcy powinni na dzień złożenia wniosku prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym chcą realizować inwestycję, co musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

Ogłoszenie naboru przez regionalnych operatorów planowane jest do końca marca tego roku, a sam nabór w kwietniu. O wszelkich aktualizacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.