W związku z transformacją gospodarczą w województwie śląskim, mającą na celu odchodzenie od paliw kopalnych oraz łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji, przedsiębiorstwa w województwie śląskim prowadzące dotychczas działalność skierowaną w głównej mierze do sektora górnictwa identyfikują potrzebę dywersyfikacji działalności. 

 

Naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom wychodzi wsparcie w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dla realizacji celów transformacji wyznaczono działania w ramach Priorytetu FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację. Do wsparcia będą kwalifikować się projekty zlokalizowane w jednym z podregionów:

 • Katowickim,
 • Bielskim,
 • Tyskim,
 • Rybnickim,
 • Gliwickim,
 • Bytomskim,
 • Sosnowieckim

Poniżej przedstawiamy informacje na temat dwóch konkursów skierowanych do dużych przedsiębiorstw.

 

10.4 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji

Inwestycje w ramach niniejszego naboru powinny prowadzić do m.in.:

 • zmiany profilu działalności i/lub 
 • wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych lub pozytywnych dla klimatu produktów, usług, procesów, 
 • zdobycia nowych rynków,
 • przyczyniać się do zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych, wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu, zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami oraz ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych. 

 

Wsparcie może zostać udzielone na projekty zawierające również koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, które są niezbędne do poniesienia w procesie realizacji inwestycji produkcyjnej. 

Ważne!

Nabór ten nie widnieje w oficjalnym harmonogramie przygotowanym przez Instytucję na rok 2024, ale możemy spodziewać się jego ogłoszenia jeszcze w tym roku.

Natomiast ważną informacją dla przedsiębiorców jest fakt, że konkurs będzie skierowany do przedsiębiorstw, które będą wpisane na indykatywną listę przedsiębiorstw i projektów Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) dedykowanych do uzyskania wsparcia w ramach działania FEŚL 10.04 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji.

W 2023 r. ogłoszony był nabór na składanie fiszek projektowych, które obecnie są w procesie oceny kwalifikowania się przedsięwzięcia do udziału w dalszych krokach, tj. przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej do naboru.

Warunki, jakie muszą spełniać przedsięwzięcia ubiegające się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji:

 • muszą mieć charakter inwestycji produkcyjnej,
 • są niezbędne do realizacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030,
 • przyczyniają się do wprowadzenia gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r. i do osiągnięcia powiązanych celów środowiskowych,
 • wsparcie dofinansowanej inwestycji jest niezbędne do tworzenia miejsc pracy oraz jest uzasadnione analizą luki zatrudnieniowej.

 

10.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji

Dotacja jest przeznaczona na wspieranie działań badawczo-rozwojowych mających na celu transformację przemysłową. 

Uzupełniająco, jako element projektu B+R, możliwe będzie wsparcie prac przedwdrożeniowych w przedsiębiorstwach oraz wdrożenie wyników prac B+R, dopuszczalne jako moduł w projekcie badawczo-rozwojowym, przy czym musi on stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (tj. poniżej 50%). 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

 • Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
 • Partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych.

Kiedy?

 • 27 czerwca - 12 września 2024 r.  

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 222 500 000,00 zł.

Cały czas monitorujemy stan ogłaszania nowych naborów i zmian dokonywanych w harmonogramie, o szczegółach tego naboru skupiającego się na transformacji dla dużych przedsiębiorstw będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane transformacją do kontaktu z ekspertami Zespołu Pomocy Publicznej PwC. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczącego tego naboru lub przedstawimy inne mechanizmy wsparcia z tego zakresu.