Kontynuując temat bardzo perspektywistycznego dla MŚP i start-upów „Horyzontu Europa” (Program), w niniejszym artykule przedstawiamy szczegóły odnośnie tego Programu. W ostatnich tygodniach Komisja Europejska przyjęła pierwszy plan strategiczny dla „Horyzontu Europa” na lata 2021–2024 (Plan, Plan Strategiczny), w którym określono kluczowe strategiczne kierunki wspierania badań naukowych i innowacji. 

 

Plan zawiera m.in.:

 • najważniejsze obszary wspierania badań naukowych i innowacji w ramach „Horyzontu Europa” na najbliższe cztery lata;
 • zakres współpracy międzynarodowej;
 • identyfikację partnerstw współfinansowanych i współprogramowanych (partnerstwa te obejmą kluczowe obszary, takie jak: energia, transport, różnorodność biologiczna, zdrowie, żywność i obieg zamknięty);
 • zidentyfikowanie i opis misji UE wspieranych w ramach Programu;
 • orientację na konkretne kwestie, w tym kwestie horyzontalne takie jak płeć.

 

Kierunki inwestycji w badania naukowe i innowacje

W opracowaniu Planu Strategicznego uczestniczył Parlament Europejski, państwa członkowskie, zainteresowane strony i opinia publiczna. Na różnych etapach procesu planowania strategicznego przekazano ponad 8 000 uwag. Plan zakłada, że badania naukowe i innowacyjne działania Unii Europejskiej przyczynią się do realizacji priorytetów UE, w tym szczególnie takich jak: Europa na miarę ery cyfrowej, neutralna dla klimatu i ekologiczna Europa, Gospodarka służąca ludziom.

Cztery strategiczne kierunki inwestycji w B+R+I w ramach programu „Horyzont Europa”, określone w Planie Strategicznym są następujące:

 • promowanie otwartej strategicznej autonomii poprzez kierowanie rozwojem kluczowych cyfrowych, wspomagających i powstających technologii, sektorów i łańcuchów wartości;
 • odbudowa ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi;
 • uczynienie z Europy pierwszej cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu i zrównoważonej;
 • tworzenie bardziej odpornego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego.

Powyższe kierunki opierają się o współpracę międzynarodową stanowiącą fundament konieczny dla sprostania globalnym wyzwaniom. 

 

Jakie korzyści przyniesie „Horyzont Europa”?

Zakłada się, że oddziaływanie badań naukowych i innowacji będzie szerokie na środowisko akademickie oraz uczestników rynku. Potencjalnie, „Horyzont Europa” może przynieść wartość dodaną w ramach takich obszarów jak:

 • współpraca, wymiana i sieci w wymiarze transnarodowym;
 • sprostanie globalnym wyzwaniom;
 • eksponowanie czołowych badań naukowych i innowacji;
 • mobilność transnarodowa;
 • tworzenie nowych możliwości rynkowych;
 • wzmocnienie europejskiego sektora badań naukowych i innowacji;
 • przyciąganie osób najbardziej utalentowanych.

 

Co dalej?

Priorytety określone w Planie zostaną wdrożone w ramach Programu „Horyzont Europa”. Zaproszenia do składania wniosków zostały już ogłoszone, natomiast w większych szczegółach będzie można o nich posłuchać podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji w dniach 23-24 czerwca 2021 r.