Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął pierwszy nabór w ramach programu „Przemysł Energochłonny OZE”, którego celem jest  zmniejszenie emisyjności energochłonnych branż polskiego przemysłu poprzez zwiększenie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Budżet przewidziany na realizację całego programu to 650 000 000 złotych. Alokacja dla aktualnie trwającego konkursu to 50 000 000 złotych.

 

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn zm.) posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, z późn. zm.), wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.

Instalacje objęte systemem handlu uprawnień to instalacje emitujące gazy cieplarniane tj.:

1) dwutlenek węgla (CO2); 

2) podtlenek azotu (N2O); 

3) perfluorowęglowodory (PFCs).

 

Na co?

Program wspierał będzie inwestycje polegające na budowie lub przebudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wytwarzana energia elektryczna powinna być w głównej mierze wykorzystywana na cele własne przedsiębiorcy. Program przewiduje próg minimum 80% wytworzonej energii na cele własne.  

Aby móc sfinansować w ramach projektu magazyn energii musi on zostać zintegrowany ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

 

Na jakich zasadach?

Wsparcie udzielane będzie w formie pożyczki nawet do 100% wartości inwestycji. Dodatkowo możliwe będzie uzyskanie premii do 30% wartości pożyczki (Premia pomniejszy kwotę kapitału do spłaty poprzez umorzenie spłat ostatnich rat kapitałowych pożyczki na warunkach preferencyjnych).  

Pożyczki udzielane będą na warunkach preferencyjnych, jak również na warunkach rynkowych. 

Oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych równe będzie stawce WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5% w skali roku.

Pożyczka na warunkach rynkowych (taka pożyczka nie stanowi pomocy publicznej) oprocentowana będzie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), stopa ta wynosi obecnie 7,17% dla stopy bazowej oraz 8,17% dla stopy dyskontowej. 

Pożyczki udzielane będą w kwocie od 5 do 300 milionów złotych.

Pożyczka może zostać udzielona na maksymalnie 20 lat. Istnieje również możliwość przyznania przedsiębiorcy karencji w spłacie raty kapitałowe pożyczki. Okres karencji wynosi maksymalnie 12 miesięcy. 

 

Do kiedy?

Wnioski będą przyjmowane od 25.11.2022 do 30.04.2023 roku lub do wyczerpania alokacji.

 

Dalsze kroki

Opisany w niniejszym artykule konkurs nie jest jedyną uruchomioną ostatnią formą wsparcia energetycznego. Równolegle prowadzony jest inny konkurs dla przedsiębiorców energochłonnych, który wspiera dekarbonizację, poprawę efektywności energetycznej. Omawialiśmy go we wcześniejszej publikacji.