Niedawno zakończyły się nabory realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w ramach KPO, o których pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule. Do 15 grudnia br. trwa nabór wniosków w ramach priorytetu A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Konkurs związany jest z utworzeniem i funkcjonowaniem 120 Branżowych Centrów Umiejętności, o którym również informowaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów.

 

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o kolejnych naborach przewidzianych do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy.  Tym razem, wnioski będzie można składać w ramach 4 konkursów:

 

1. Budowa morskich farm wiatrowych 

Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło nabór fiszek projektowych na potrzeby wyboru projektów budowy morskich farm wiatrowych na „Listę projektów indykatywnych”*.

Nabór fiszek trwa od 5 do 19 grudnia br., rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 31 stycznia 2023 r.

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?

Podmioty wytwarzające lub zamierzające wytwarzać energię elektryczną z energii wiatru na morzu w morskiej farmie wiatrowej, których projekty uczestniczą w fazie I offshore wind, poza systemem aukcyjnym, tj. otrzymały decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyznającą prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w ramach tzw. kontraktu różnicowego – stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, z późn. zm.).

Na co można uzyskać wsparcie?

Wsparcie uzyskają projekty polegające na budowie farm wiatrowych na morzu bez infrastruktury lądowej. Zakres rzeczowy projektów obejmuje w szczególności budowę i instalację fundamentów, morskich turbin wiatrowych, morskich stacji transformatorowych, kabli wewnętrznych oraz kabla eksportowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Finansowanie w formie pożyczki, udzielanej na zasadach rynkowych, może objąć do 40% wartości projektu netto, z wyłączeniem podatku VAT (W indywidualnych przypadkach może zostać podjęta decyzja o zwiększeniu tego progu).

Alokacja wynosi 14 566 175 000 zł.

*„Lista projektów indykatywnych” stanowi listę wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju kraju, w przypadku działania B2.3.1 z obszaru energetyki.

 

2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne (dwa konkursy)

Konkurs I

Nabór wniosków dotyczących instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne (inwestycja B2.2.2), dla poszczególnych działań:        

Działanie A.1: Rozwój istniejących klastrów energii       

Działanie A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych       

Działanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE

Instytucją organizująca nabór jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wnioski będzie można składać do 31 lipca 2023 r., rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 31 grudnia 2023 r. (Nabór ma się rozpocząć jeszcze w IV kwartale 2022 r., nie jest jeszcze znana dokładna data rozpoczęcia naboru).

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?

 • klastry energii w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,        
 • spółdzielnie energetyczne w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,        
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub innych społeczności energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz związek śląski.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie przedinwestycyjne w ramach działania A.1, A.2 i A.3 będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawno-organizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji. W ramach tego wsparcia będą finansowane m.in:       

 • strategie lokalnego rozwoju rynku energii;       
 • analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
 • inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych);       
 • studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due dilligence;       
 • dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe; 
 • analizy docelowego montażu finansowego inwestycji;
 • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

 • w zakresie wsparcia przedinwestycyjnego:
 • ok. 1,5 mln PLN na jeden klaster energii;
 • ok. 400 tys. PLN na jedną spółdzielnię energetyczną;
 • ok. 1,5 mln PLN na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST. 

Alokacja wynosi 186 853 568 zł.

Konkurs II (planowany)

Nabór wniosków dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne (inwestycja B2.2.2.), dla działania B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.

Instytucją organizująca nabór jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?

Członkowie klastrów energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

Spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie inwestycyjne w ramach działania B.1 jest ukierunkowane na demonstrację rozwiązań inwestycyjnych oraz modeli biznesowych, które mogą być stosowane przez społeczności energetyczne (szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych zostanie określony w regulaminie naboru).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

W zakresie wsparcia inwestycyjnego: ok. 23-27 mln PLN na jedną społeczność energetyczną (ostateczna wartość zostanie ustalona po przyjęciu rozstrzygnięć co do ilości wspartych w działaniu społeczności).

Alokacja wynosi 241 206 896 zł.

 

3. Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (planowany)

Instytucją realizującą nabór jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wnioski będzie można składać od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?

Jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z zarządzającymi obszarami (specjalne strefy ekonomiczne).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niezbędne prace infrastrukturalne do przygotowania lokalizacji pod nowe inwestycje, m.in. scalenie gruntów, uregulowanie kwestii technicznych i prawnych, doprowadzenie niezbędnej infrastruktury (woda, gaz, energia), budowa powierzchni produkcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe i usługowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% wartości poniesionych nakładów.

Alokacja wynosi 1 344 600 000 zł

***

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszym zespołem w zakresie KPO lub poszukujecie Państwo innych możliwości finansowania dotacyjnego Waszych planów rozwojowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu.