Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu rządowego Nutritech, mający na celu finansowanie prac badawczo-rozwojowych, które przyczynią się do zwiększenia dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030. Całkowity budżet konkursu wynosi 100 milionów złotych.

 

Podstawowe informacje o wsparciu w ramach programu NUTRITECH

Program NUTRITECH kierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw (maksymalnie 3), lub konsorcjów przedsiębiorstw i jednostki naukowej. Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prowadzonych prac oraz wielkości firmy. Dofinansowanie sięga od 25 do 90%, wsparcie w formie dotacji mogą otrzymać projekty polegające na prowadzeniu: 

 • badań przemysłowych, 
 • eksperymentalnych prac rozwojowych, 
 • prac przedwdrożeniowych z zakresie dziedzin określonych w regulaminie konkursu. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 milion złotych, maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 10 milionów złotych. Wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej.

Termin naboru wniosków: 6 lipca 2022 - 30 września 2022.

UWAGA: termin naboru został wydłużony do 30 listopada 2022

 

Zakres tematyczny

 • Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych, indywidualne plany żywieniowe, analiza żywieniowych czynników ryzyka),
 • Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom (żywność funkcjonalna, innowacje produktowe i technologiczne w żywności),
 • Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia (opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków oraz substancji szkodliwych do żywności, działania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności, kontrola jakości żywności).

 

Dla kogo

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo 
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo 
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi min. 50%. W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum projekt dostanie dodatkowy 1 pkt. w ramach oceny merytorycznej projektu.

 

Dofinansowanie

Dofinansowanie w ramach konkursu obejmuje: 

 • badania przemysłowe - mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności,
 • eksperymentalne prace rozwojowe – polegające na kształtowaniu oraz wykorzystaniu aktualnie dostępnej wiedzy,
 • prace przedwdrożeniowe – działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Kluczowe wymagania dotyczące projektów

 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 48 miesięcy,
 • wnioskodawca jest zobowiązany wdrożyć wyniki projektu w terminie 3 lat od zakończenia jego realizacji,
 • projekt może rozpocząć się przed rozstrzygnięciem konkursu z zastrzeżeniem, że wniosek zostanie złożony przed dniem rozpoczęcia prac nad projektem, koszty kwalifikowane projektu mogą zostać poniesione najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku.

Limity dofinansowania w zależności od danego rodzaju prowadzonych prac

 • badania przemysłowe: od 50% do 70% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (od 65% do 80% z uwzględnieniem premii),
 • eksperymentalne prace rozwojowe: od 25% do 45% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (od 40% do 60% z uwzględnieniem premii),
 • prace przedwdrożeniowe - de minimis – 90% dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw,
 • usługi doradcze: 50% dla przedsiębiorców z sektora MŚP.