W ofercie PARP znajdują się między innymi nabory dotyczące rozwoju start-upów, wsparcia na usługi doradcze przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, szkoleń pracowników, sukcesji firm czy robotyzacji przedsiębiorstw (w tym przypadku, PARP nie podaje szczegółów dotyczących zakresu wsparcia oraz naboru).

 

Programy te są realizowane w ramach środków dla okresu programowania 2014-2020, a część z nich jest dobrze znana przedsiębiorcom z poprzednich lat. Wśród nich szczególne zainteresowanie budzić mogą: 

 

I. Granty na Eurogranty

W ramach programu oferowane jest dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu i firmy, do aplikowania o dotacje oferowane przez Komisję Europejską na arenie międzynarodowej. Można otrzymać wsparcie m.in na realizowanie projektu w ramach Horyzont Europa, wspierającego szeroko rozumianą działalność badawczo-rozwojową o znaczeniu ogólnoeuropejskim.   Dofinansowaniu podlegają koszty usługi doradczej, polegającej na kompleksowym przygotowaniu przedsiębiorstwa do aplikowania o środki finansowe w ramach programów międzynarodowych, np. koszty poszukiwania partnerów projektu, koszty podróży służbowych, przygotowania wniosku i dokumentacji aplikacyjnej, jak również kosztów tłumaczenia tej dokumentacji na cele udziału w konkursie.

Dofinansowanie mogą otrzymać MŚP ubiegający się o wsparcie samodzielnie, będący koordynatorami, partnerami projektu lub członkami konsorcjum ubiegającymi się o dofinansowanie wspólnie. Maksymalne dofinansowanie projektu zależy od tego, czy przedsiębiorca będzie w ramach projektu studium wykonalności. Jeżeli nie, dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 64 000 zł. Projekt obejmujący studium wykonalności może maksymalnie dofinansowanie do kwoty o 280 060 zł. Realizacja projektu w ramach programu nie wymaga od beneficjenta żadnego wkładu własnego.

W przypadku chęci uzyskania dofinansowania w ramach tego konkursu konieczne jest osiągnięcie co najmniej 50% punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym konkursie. Przykładowo dla konkursu EIC Accelerator do przejścia są 3 etapy oceny. Aby wymaganie zostało spełnione, konieczne jest przejście przez Wnioskodawcę (zakończenie sukcesem) 2 etapów, a zatem aplikacji wstępnej oraz etapu drugiego w ramach złożonej pełnej aplikacji.

Zgodnie z harmonogramem PARP, wnioski o dofinansowanie można składać w trzech turach:

  • od 28 stycznia do 31 marca 2022
  • od 1 kwietnia do 31 maja 2022
  • od 1 czerwca do 11 sierpnia 2022

 

II. Internacjonalizacja MŚP

W ramach działania wspierane są projekty związane z wprowadzaniem na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm zlokalizowanych w Polsce Wschodniej (tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego). Dofinansowanie udzielane jest na usługi doradcze związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego, jak również koszty materiałów reklamowych, szkoleń, koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach, koszty nabycia środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych) związanych z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności. 

Dofinansowanie kierowane jest do MŚP. Wsparcie wynosi do 85%  kosztów kwalifikowanych projektu, co wiąże się z poniesieniem przez przedsiębiorcę co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 000 zł.

Konkurs planowany jest na II/III kw. 2022 r. przy czym jego uruchomienie uzależnione jest od dostępności środków.

 

III. Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Jest to wsparcie mające na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia.

Wsparcie objęte dofinansowaniem może zostać przeznaczone na opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, skutkując wzrostem przychodów, zysku lub zatrudnienia. Może obejmować wydatki inwestycyjne, takie jak zakup maszyn i urządzeń, robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, jak również dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska, eksperymentalnych prac rozwojowych czy usług doradczych.

Dofinansowanie skierowane jest do MŚP, które zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz w przynajmniej jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

Wsparcie dla projektu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju podejmowanych prac (usługi doradcze przedwdrożeniowe - 50%, prace rozwojowe 35-60%, koszty inwestycyjne związane z wdrożeniem - 30-70%, w zależności od lokalizacji; koszty inwestycyjne w portach morskich lub śródlądowych - do 80%; dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska - do 80%, w zależności od rodzaju inwestycji). Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 tysięcy euro.

W ramach konkursu wnioski można składać do 31 marca 2022.

 

Komentarz

Inicjatywy planowane w najbliższym czasie przez PARP stanowią w dużym stopniu kontynuację mechanizmów dobrze znanych przedsiębiorcom z ostatnich lat i dają okazję wsparcia rozwoju działalności MŚP zanim jeszcze zostaną uruchomione fundusze na lata 2021-2027. Warto się nimi zainteresować, szczególnie w związku z przeciągającym się okresem projektowania programów dla nowej perspektywy finansowej.

W razie pytań i zainteresowania aplikowaniem do o powyższe dotacje, zapraszamy do kontaktu!