Zgodnie z bieżącym harmonogramem, Bank Gospodarstwa Krajowego 28 marca ogłosił pierwszy tegoroczny nabór w ramach Kredytu Ekologicznego. Rozpocznie się on już 25 kwietnia i potrwa do 25 lipca 2024 r. Budżet przeznaczony na nabór to aż 660 milionów złotych. Druga szansa na pozyskanie wsparcia w ramach Kredytu ekologicznego pojawi się od 17 października do 30 grudnia 2024 r.

 

 Budżet w drugim naborze to również 660 mln złotych. Zgodnie z zapowiedziami, o których pisaliśmy we wcześniejszym artykule, zasady finansowania konkursu oparte o zmienione przepisy unijne stały się znacznie bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców.

Celem Kredytu ekologicznego jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury. Przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym przede wszystkim termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

 

Dla Kogo?

Z kredytu ekologicznego będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz przedsiębiorstwa typu mid-caps (do 3000 pracowników).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie

Kluczowym aspektem dofinansowania w ramach Kredytu ekologicznego jest termomodernizacja budynków - co do zasady stanowi ona obligatoryjny element projektu, czego wynikiem jest obowiązek przeprowadzenia tzw. audytu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Niemniej warto zauważyć, że dzięki nowym regulacjom prawnym, dofinansowanie wybranych elementów inwestycji, w tym przede wszystkim termomodernizacji budynków, będzie mogło objąć całkowity koszt inwestycji, a nie wartość tzw. inwestycji referencyjnej*, co znacznie zwiększa wartość dotacji, a tym samym atrakcyjność konkursu.

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

 • nabycie środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
 • raty z tytułu umowy leasingu,
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Przedsięwzięcia z tego zakresu to m.in.:

 • termomodernizacja budynków; (np. docieplenie ścian, fundamentów, dachów, wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej) - jako podstawowy element inwestycji;
 • zakup lub modernizacja maszyn, urządzeń, linii technologicznych, jak również zakup maszyn urządzeń energooszczędnych;
 • wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne;
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania;
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz magazynowania energii - wyłącznie jako element inwestycji.

*Odwoływanie się do inwestycji referencyjnej prowadziło do ograniczenia kosztów kwalifikowalnych inwestycji wyłącznie do różnicy pomiędzy inwestycją wspieraną a inwestycją referencyjną, tj. przez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku dofinansowania.

 

Na jakich zasadach?

W Kredycie ekologicznym został zastosowany mechanizm finansowania polegający na wsparciu dotacyjnym, czyli tzw. premii ekologicznej, która spłaca część kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Premia ekologiczna może wynieść od 15% do 80% wydatków kwalifikowanych. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. 

W działaniu nie została wskazana wymagana minimalna wartość wydatków kwalifikowanych, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi natomiast równowartość 50 mln euro.

Warto również zaznaczyć, że zaktualizowane przepisy prawne w zakresie udzielania wsparcia ze środków UE zakładają szereg pozytywnych zmian w odniesieniu do inwestycji objętych Kredytem ekologicznym. Są to przede wszystkim:

 • brak konieczności wskazania inwestycji referencyjnej dla termomodernizacji budynków;
 • brak konieczności wskazania inwestycji referencyjnej dla inwestycji w OZE (np. fotowoltaika, pompy ciepła);
 • możliwość finansowania termomodernizacji dla budynków, gdzie wnioskodawca jest najemcą, a nie właścicielem danego budynku.

 

Kluczowe wymagania 

 • Uzyskanie promesy bankowej

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie zdolności kredytowej przez Wnioskodawcę i uzyskanie przez niego promesy kredytu ekologicznego lub warunkowej umowy kredytu ekologicznego wystawionej przez jeden ze wskazanych banków kredytujących. Promesa z banku komercyjnego jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

 • Przygotowanie audytu energetycznego

Audyt termomodernizacyjny dotyczący budynków i audyt efektywności energetycznej (jeśli inwestycja poza termomodernizacją dotyczy również innych elementów, np. OZE) są obligatoryjnymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie.

 • Uzyskanie oszczędności energii pierwotnej

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest osiągnięcie minimalnego progu oszczędności energii pierwotnej na poziomie min. 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

 

Komentarz PwC

Kredyt ekologiczny stanowi atrakcyjną formę finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw.Dzięki dostępnym w Kredycie ekologicznym wsparciu, możliwe jest przeprowadzenie pełnej transformacji energetycznej przedsiębiorstwa w ramach jednego wniosku. Ponadto, jako jeden z nielicznych programów pozwala uzyskać tak naprawdę dotację do działań w zakresie efektywności energetycznej. Programy alternatywne dostępne na rynku mają charakter bardzo często formę pożyczek, bez komponentu dotacyjnego. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani konkursem, zapraszamy do kontaktu. Nasz doświadczony zespół z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące zbliżających się możliwości dotacyjnych, jak również innych kwestii związanych ze wsparciem efektywności energetycznej i OZE w Państwa przedsiębiorstwie.