Wraz z rosnącą potrzebą przedsiębiorstw związaną z poprawą efektywności energetycznej działalności oraz wymogami dotyczącymi monitorowania zużycia energii, pojęcie audytu energetycznego pojawia się w przestrzeni publicznej odmieniane przez wszystkie przypadki. Dokumenty audytu energetycznego sporządzane są na potrzeby ewidencyjne, w celu ułożenia strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, a także w celu ubiegania się o wsparcie w ramach funduszy unijnych, m.in. w Kredycie Ekologicznym czy działaniu Efektywność energetyczna z FEnIKS

 

Audyt energetyczny, termomodernizacyjny czy efektywności energetycznej?

Duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób, w swojej działalności z pewnością niejednokrotnie spotkały się z określeniem audyt energetyczny. Nie jest to przypadek, ponieważ sporządzanie takiego dokumentu jest dla nich wymogiem obligatoryjnym nałożonym przez ustawę o efektywności energetycznej. Tego typu audyt energetyczny ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Efektem jest szczegółowy przegląd zużycia energii, odpowiadający za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie. Oznacza to, że audyt ten obejmuje działalność całego przedsiębiorstwa, niezależnie od liczby zakładów.

Innym rodzajem dokumentu są audyty skupiające się na konkretnym obszarze działalności przedsiębiorstwa, np. jednego zakładu. Tego typu dokumenty stanowią obecnie obowiązkowe załączniki przy ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Służą one bowiem ocenie czy planowane inwestycje pozwolą osiągnąć wymagany próg oszczędność energii pierwotnej oraz rekomendacji przedsięwzięć o optymalnym stosunku efektów środowiskowych do koniecznych nakładów finansowych.

W zależności od zakresu audytu mówimy o:

  • audycie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, który poprzez dokonanie szczegółowych obliczeń i analiz w obrębie badanego budynku (np. hali produkcyjnej czy budynku biurowego), pomoże określić działania inwestycyjne, które efektywnie zredukują koszty energii, wskazując przy tym jak szybko zwrócą się te inwestycje; w przypadku termomodernizacji może on stanowić również założenia do projektu budowlanego; efektem audytu jest też zestaw ulepszeń termomodernizacyjnych, sporządzonych przez Audytora.
  • audycie efektywności energetycznej - obejmuje swoim zakresem analizę wszelkich inwestycji wykraczających poza modernizację budynku, czyli np. wymianę infrastruktury produkcyjnej na bardziej energooszczędną, wymianę oświetlenia czy zakup i montaż OZE, jak instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła; audyt ten zawiera ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

 

Współpraca z audytorem

Podjęcie współpracy warto rozpocząć od weryfikacji doświadczenia osoby, której powierzamy wykonanie audytu. Dobrym rozwiązaniem jest, aby audytor posiadał doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentacji dla budynków usługowych i produkcyjnych. Obiekty takie charakteryzują się innym sposobem użytkowania niż obiekty mieszkalne, co oznacza większą potrzebę indywidualizacji podejścia do rekomendowanych działań inwestycyjnych.

Audytor w celu przygotowania będzie wymagał przygotowania szeregu danych, niezbędnych do określenia zużycia energii, zapotrzebowania na ciepło itp. Konieczne jest zebranie informacji m.in. w zakresie zestawienia zużycia za energię cieplną, zestawienia zużycia za energię elektryczną, dokumentacji na audytowane budynki (rzuty, przekroje, opis techniczny), mapy przedsiębiorstwa, zestawienie urządzeń czy wstępny zakres inwestycji Inwestora. Dodatkowo zazwyczaj audytor udaje się do inwestora na tzw. wizję lokalną, aby osobiście zweryfikować potencjalne potrzeby w obszarze efektywności energetycznej oraz wykonać dokumentację fotograficzną.

Planując ubieganie się o Kredyt Ekologiczny lub wsparcie w ramach działania Efektywność energetyczna programu FEnIKS inwestorzy przed rozpoczęciem współpracy z audytorem powinni zwrócić uwagę także na to, że w sytuacji kiedy modernizacja będzie obejmowała kilka budynków – dla każdego z nich należy opracować oddzielny dokument; wiąże się to z koniecznością przeznaczenia na to odpowiedniego czasu. 

Czas współpracy z audytorem zależy w dużej mierze od planowanego zakresu inwestycji. Warto jednak zwrócić uwagę, że zarówno ilość gromadzonych na potrzeby sporządzenia audytów informacji, jak i zaangażowanie audytora powoduje konieczność zaplanowania procesu audytowania na ok. 2-3 miesiące przed terminem składania wniosku o dofinansowanie. W kontekście zbliżającego się w II i III kwartale tego roku Kredytu Ekologicznego i naboru FEnIKS, oznacza to idealny moment na wybór partnera do współpracy.

 

Komentarz PwC

Zarówno identyfikacja obszarów o największym zużyciu energii w przedsiębiorstwie, wytypowanie modernizacji o najwyższym potencjale energetycznym i ekonomicznym, jak również określenie wymaganych wskaźników środowiskowych jest niełatwym procesem. Dodatkowym wyzwaniem jest zgranie tego procesu z procedurą ubiegania się o dofinansowanie. Niemniej wymierne korzyści z poprawy efektywności energetycznej, o których pisaliśmy w niedawnym artykule, zachęcają do podjęcia wysiłku w zakresie inwestycji środowiskowych.

Doświadczony zespół pomocy publicznej PwC kompleksowo przeprowadzi Państwa przez proces pozyskania dotacji oraz współpracy z audytorem w celu wypracowania optymalnego zakresu inwestycji oraz maksymalizacji szansy na sukces. Z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące zbliżających się możliwości dotacyjnych, jak również innych kwestii związanych ze wsparciem efektywności energetycznej i OZE w Państwa przedsiębiorstwie.