Na wnioskodawców chcących rozwijać technologie budowy, wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem czeka ponad 1 miliard złotych na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz prac wdrożeniowych.

 

Eksperci w obszarze zielonych technologii są zgodni, że wodór jest realną szansą na udaną i bezpieczną transformację energetyczną w Polsce. Rozwijanie i wykorzystanie na szerszą skalę technologii wodorowych jest konieczne i kluczowe dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, spełnienia określonych celów klimatycznych, a także stabilizacji cen energii w UE. Wśród obszarów i branż szczególnie podatnych na zastosowaniu wodoru wymienia się przy tym energetykę, gazownictwo, przemysł czy transport. Do ostatniego ze wskazanych sektorów kierowany jest zbliżający się nabór organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Wodoryzacja Gospodarki. 

 

Dla kogo?

Planowany nabór w ramach części 3 Programu Wodoryzacja Gospodarki skierowany jest do:

  • przedsiębiorców, posiadających siedzibę lub oddział na terytorium Polski
  • jednostek naukowych

 

Na co?

Celem programu jest wsparcie technologii, dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem poprzez dofinansowanie realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz prac wdrożeniowych i komercjalizacji.

Powyższy cel będzie realizowany przez wsparcie wnioskodawców w ramach:

  • Projektów B+R dotyczących nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem wraz z niezbędnymi testami, pracami projektowymi uwzględniającymi realne warunki eksploatacji, zakończonymi minimum demonstratorem w skali 1:1, gdzie możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji. 

Dofinansowanie w ramach tego modułu będzie można przeznaczyć m.in. na koszty personelu badawczego, podwykonawstwo czy zakup elementów prototypu.

  • Zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem finansowane w ramach instrumentu pożyczkowego.

Finansowanie przeznaczone zakup środków trwałych i oprogramowania czy roboty i materiały budowlane.

Zakładane efekty realizowanych przedsięwzięć to np. realizacja prototypów w skali ułamkowo-technicznej, realizacja demonstratorów w skali niezbędnej do potwierdzenia, że dane rozwiązanie lub technologia nadaje się do produkcji lub dostaw w ilości o akceptowalnych normach jakości, budowa linii technologicznych i hal produkcyjnych w celu wdrożenia demonstratora technologii.

 

Na jakich zasadach?

Jednym z warunków nałożonych przez Program jest wartość minimalna realizowanych projektów na poziomie 10 mln zł, przy czym maksymalna wartość dotacji na prace badawcze może wynieść 150 mln zł, a kwota pożyczki 300 mln zł.

Warto podkreślić, że budżet części 3 Programu to aż 1 193 009 000 zł, w tym:.  

  • dla bezzwrotnych form finansowania: 493 009 000. zł
  • dla zwrotnych form finansowania: 700 000 000 zł

Na część badawczo-rozwojową projektu możliwe będzie uzyskanie do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac (badania przemysłowe lub prace rozwojowe). W sytuacji, gdy dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej (pożyczka), intensywność dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki stanowić będzie wysokość różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie. Przewiduje się przy tym oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych, tj. na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej, a w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres finansowania może zostać wydłużony do 25 lat. Przewidziano także możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych do max. 18 miesięcy od zakończenia inwestycji.

Co ważne, w Programie Wodoryzacja Gospodarki w ramach części 3 premiowane będą w szczególności projekty zmierzające do opracowania rezultatów o wysokim potencjale unikniętej emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych i charakteryzujące się przewagą w stosunku do najlepszych dostępnych rozwiązań z danej dziedziny z obszaru efektów środowiskowych i/lub ekonomicznych. Wyróżnia się także przedsięwzięcia dotyczące komercjalizacji wyników własnych prac badawczo rozwojowych dofinansowanych ze środków publicznych oraz uwzględniające uruchomienie linii produkcyjnej lub fabryki innowacyjnych jednostek zasilanych wodorem o wysokim udziale komponentów wyprodukowanych w UE.

 

Kiedy?

Zgodnie z planami NFOŚiGW nabór rozpocznie się 18 marca 2024 r. i potrwa do 17 maja 2024 r.

Podpisywanie umów z Beneficjentami planowane jest do końca 2024 r., a środki będą mogły być wydatkowane do 30 czerwca 2026 r.

 

Dalsze kroki

Polska stała się już miejscem produkcji autobusów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi dla kilku koncernów. Technologia ta posiada wiele zalet względem „klasycznych” napędów elektrycznych. Technologie wodorowe mogą również pozwolić w uniezależnieniu się naszego kraju od paliw kopalnych sprowadzanych z zagranicy. Warto być częścią trwającej zmiany technologicznej i wykorzystać dostępne wsparcie dla dokonania transformacji energetycznej w Państwa przedsiębiorstwie.

Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące planowanego programu, jak również innych kwestii związanych ze wsparciem efektywności energetycznej i OZE w Państwa przedsiębiorstwie. Zachęcamy do kontaktu.