Koncerny motoryzacyjne coraz śmielej eksperymentują z wodorowymi ogniwami paliwowymi, powstają również prototypy silników spalinowych zasilanych wodorem. Inne gałęzie przemysłu również starają się badać możliwości zastosowania wodoru. Odpowiedzią na ten trend jest zapowiedziany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Wodoryzacja Gospodarki”. 

 

Program ten finansować będzie rozwój niskoemisyjnej i zeroemisyjnej gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących wdrożenia technologii wodorowych wraz z infrastrukturą techniczną, służącą do wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania wodoru.

Środki muszą zostać zakontraktowane (podpisanie umów z beneficjentami) do końca 2024 roku

Program realizowany będzie do końca 2026 roku, a jego budżet to 1 109 778 000 złotych.

 

Dla kogo?

Z programu skorzystać będą mogli: „przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Oznacza to, że będzie on dostępny dla przedsiębiorców, niezależne od ich wielkości.

 

Na co?

Wspierane będą technologie wodorowe oraz infrastruktura towarzysząca, takie jak: “przedsięwzięcia obejmujące systemy wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, a następnie wykorzystanie go jako produktu końcowego (transport, przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawodowa, przemysłowa i rozproszona w układach wytwarzania energii elektrycznej) oraz jako substratu w procesach przemysłowych, w tym w ramach wodorowych magazynów energii, do wytwarzania syntetycznych paliw i nośników energii”.

Wyodrębniono trzy typy przedsięwzięć mogących ubiegać się o wsparcie:

  • Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/odnawialnego wodoru,
    • przykładem tego typu inwestycji mogą być: budowa instalacji produkujących wodór odnawialny lub wodór niskoemisyjny.
  • Budowa infrastruktury wodorowej,
    • w tym działaniu wspierana będzie: budowa, rozbudowa, modernizacja sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru, budowa magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie i zatłaczanie.
  • Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu,
    • przykładem tego typu inwestycji może być wykorzystanie wodoru: w procesach energochłonnych, do produkcji energii elektrycznej i ciepła, jako substrat w procesach chemicznych.

 

Na jakich zasadach?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji oraz pożyczek (na dotacje przeznaczonych zostanie blisko 360 milionów złotych, alokacja na pożyczki wynosi 750 milionów złotych).

Wsparcie w formie dotacji udzielane będzie zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej wskazaną w odpowiednim rozporządzeniu, określającym szczegółowe warunki udzielania wsparcia (oczekujemy na jego publikację).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w programie to 10 milionów złotych.

Pożyczki będą udzielane w maksymalnej kwocie 300 milionów złotych.

W przypadku gdy pożyczka nie stanowi pomocy publicznej, oprocentowana będzie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), obecnie dla Polski to 7.17%.

Okres spłaty pożyczki to 15 lat, w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki inwestycji okres ten może zostać wydłużony do 25 lat. 

Istnieje możliwość zastosowania 18-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki.

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

 

Dalsze kroki

Polska stała się już miejscem produkcji autobusów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi dla kilku koncernów. Technologia ta posiada wiele zalet względem „klasycznych” napędów elektrycznych. Technologie wodorowe mogą również pozwolić w uniezależnieniu się naszego kraju od paliw kopalnych sprowadzanych z zagranicy. Warto być częścią trwającej zmiany technologicznej i wykorzystać dostępne wsparcie dla dokonania transformacji energetycznej w Państwa przedsiębiorstwie.

Zespół Pomocy Publicznej PwC z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytanie dotyczące planowanego programu, jak również innych kwestii związanych ze wsparciem efektywności energetycznej i OZE w Państwa przedsiębiorstwie. Zachęcamy do kontaktu.