W dniu 9 marca 2023 r.Komisja Europejska przyjęła Tymczasowe Ramy Kryzysowe i Przejściowe. Przyjęte zmiany mają na celu przyśpieszenia przejścia na gospodarkę zeroemisyjną. Są to działania zgodne z planem przemysłowym Zielonego Ładu.

 

Nowe Tymczasowe Ramy Kryzysowe i Przejściowe wydłużają czas obowiązywanie przyjętych w marcu 2022 roku Tymczasowych Ram Kryzysowych, uzupełniają również tamte mechanizmy pomocy o nowe instrumenty.

Celem przyjętych zmian jest ułatwienie i przyspieszenie inwestycji w sektorze czystych technologii w Unii Europejskiej.

 

Najważniejsze wprowadzone zmiany

 • Wydłużenie do 31 grudnia 2025 roku możliwości wspierania przez państwa członkowskie środków niezbędnych do przejścia na przemysł o zerowej emisji netto. Dotyczy to w szczególności systemów przyspieszających wdrażanie energii ze źródeł odnawialnych i magazynowanie energii oraz systemów dekarbonizacji przemysłowych procesów produkcyjnych. 
 • Zmiany w systemach wsparcia energii z OZE:
  • uproszczenie warunków przyznawania pomocy małym projektom oraz mniej rozwiniętym technologiom z zakresu OZE,
  • rozszerzenie zakresu wsparcia na wszystkie rodzaje OZE, 
  • umożliwienie wspierania dekarbonizacji procesów przemysłowych poprzez przejście na paliwa pochodzenia wodorowego, 
  • podniesienie pułapów pomocy i uproszczenie sposobu jej obliczania.
 • Wprowadzenie nowych środków pozwalających na przyspieszenie inwestycji w sektorach kluczowych dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.  Środki te pozwolą m.in. na inwestycyjne na rzecz produkcji urządzeń wykorzystywanych w sektorze OZE takich jak: akumulatory, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła i elektrolizery, jak również sprzętu wykorzystywanego do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, a także na rzecz produkcji kluczowych komponentów oraz produkcji i recyklingu powiązanych surowców krytycznych. Dzięki zaproponowanym środkom kraje członkowskie UE mogły będą: 
  • opracowywać proste i skuteczne systemy zapewniające wsparcie dla tego typu inwestycji. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przedsiębiorstwa w regionach będących w niekorzystnej sytuacji kwalifikować się będą do wyższego poziomu wsparcia. Państwa członkowskie będą mogły przyznawać pomoc stanowiącą jeszcze wyższy odsetek kosztów inwestycji, o ile przybierać będzie ona postać korzyści podatkowych, pożyczek lub gwarancji. 
  • W szczególnych przypadkach możliwe będzie przyznanie większego wsparcia jeśli istnieje realne ryzyko, że inwestycja zostałaby zrealizowana, poza terenem Unii Europejskiej. W takich sytuacjach państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć kwotę wsparcia, jaką beneficjent mógłby otrzymać na równoważną inwestycję w alternatywnej lokalizacji.

Zakomunikowane zmiany to niezwykle istotne wsparcie w drodze do znaczącej redukcji emisyjności naszej gospodarki. 

Unia Europejska od dawna zaangażowana jest w redukcję emisji zanieczyszczeń, również poprzez wspieranie rozwoju technologii nisko i bez emisyjnych. Przykładem takich działań może być choćby mechanizm IPCEI z zakresu technologii wodorowych czy bateryjnych. 

Tymczasowe Ramy Kryzysowe wprowadzone w marcu ubiegłego roku jako odpowiedź na szczególne wyzwania stojące przed Unią Europejską w związku z inwencją Rosji na Ukrainę ewoluowały w mechanizm wsparcia, który znamy obecnie. Świadczy to o odpowiedzialności UE. Wraz ze zmianą sytuacji zmieniają się również środki pomocowe. Obecnie wszystkie kraje członkowskie zmagają się z wysokimi cenami nośników energii. Szybkie i subsydiowane przejście na energię ze źródeł odnawialnych stanowi odpowiedź nie tylko na obecne, ale również przyszłe wyzwania. Nie sposób nie zauważyć ważnych zmian technologicznych i procesowych, które nas czekają.  

Będziemy monitorować wdrażanie tych mechanizmów i informować Państwa o wszystkich programach wsparcia z tego zakresu. Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać na temat już dostępnych form wsparcia z zakresu OZE i efektywności energetycznej, zachęcamy do kontaktu z Zespołem Pomocy Publicznej PwC, który z chęcią odpowie na wszystkie Państwa pytania.