Już 26 lutego br. otwarty zostanie nabór dedykowany przedsiębiorcom na poprawę warunków pracy. Jest to cykliczny konkurs, ogłaszany co roku przez przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stwarzający szansę na uzyskanie dotacji na 80% kosztów inwestycji w zakresie BHP zarówno przez małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedno z kluczowych pojęć związanych z Kodeksem Pracy, który wyznacza obowiązki ciążące na pracodawcy, jak i na pracownikach wykonującym pracę. BHP chroni zdrowie i życie pracowników, ale także może pomóc w zwiększeniu efektywności i jakości pracy. Leży zatem w interesie zarówno pracowników jak i pracodawcy.

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy bywa kosztowne. Na szczęście przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w tym zakresie. Oferowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wsparcie dla pojedynczego podmiotu może wynieść nawet 300 tysięcy złotych brutto. Na realizację najbliższego konkursu zarezerwowano aż 120 milionów złotych.

 

Zakres udzielanego wsparcia

Wsparcie będzie mogło zostać udzielone na działania inwestycyjne i inwestycyjno-doradcze.

Zaplanowane w projekcie działania muszą mieścić się we wskazanych w naborze katalogu działań inwestycyjnych i doradczych obszarach technicznych, wśród których wymienić możemy:

 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; 
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; 
 • środki ochrony indywidualnej.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy będący płatnikami składek ZUS (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa). Zatem potencjalnym wnioskodawcami mogą być mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Muszą jednak spełniać łącznie poniższe warunki. Przedsiębiorcy nie mogą:

 • zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • zalegać z opłacaniem podatków;
 • znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
 • ubiegać się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania lub od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązany.

Warto również podkreślić, że wsparcie udzielane jest na inwestycje trwające od 3 do 6 miesięcy, planowane do realizacji w 2025 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu, realizacja projektu nie jest możliwa przed podpisaniem umowy z ZUS.

Wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od 26 lutego do 27 marca br. Oprócz wniosku, koniecznym będzie również przygotowanie obligatoryjnych załączników takich jak m.in.:

 • ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych projektem – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny ryzyka zawodowego;  
 • pomiar poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy - w obszarze zależnym od wybranego zakresu inwestycji;
 • ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zawierająca w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach wymienionych w Katalogu działań; 
 • kompletne oferty handlowe na wybrane działania inwestycyjne zgodne z wytycznymi ZUS.

 

Komentarz PwC

Przestrzeganie zasad BHP leży w interesie wszystkich, zarówno pracodawców, jak i pracowników. Warto zatem już teraz rozważyć możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu ZUS, które to zapewnią przedsiębiorcom zewnętrzne źródło finansowania ww wydatków w postaci bezzwrotnej dotacji.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z Zespołu Pomocy Publicznej PwC, którzy pomogą Państwu przygotować koncepcję projektu a także przeprowadzą analizę kwalifikowalności wydatków, złożenie pełnej dokumentacji konkursowej i rozliczenie projektu.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania w tym zakresie.