Gospodarka o obiegu zamkniętym jest modelem produkcji i konsumpcji, który polega na ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak jest to możliwe. Tym sposobem wydłuża się cykl życia produktów oraz ograniczenie produkcji odpadów. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, trafiają ponownie w obieg, poprzez recykling.
Celem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

 

Kto może się ubiegać o pomoc?

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

 

Termin naboru

Wnioski można składać w terminie od 10 października 2023 r. do 19 grudnia 2023 r.

Wnioskowanie o wsparcie podzielone jest na dwa etapy:

Etap I

MŚP mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych projektu – maksymalnie 82 781 zł. Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

Etap I konkursu obejmuje opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji. Celem prowadzonego postępowania w ramach etapu I jest wybór do dofinansowania projektów spełniających określone w regulaminie wyboru projektów (dalej: RWP) kryteria wyboru projektów, które wśród projektów z wymaganą minimalną liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów.
W ramach I Etapu działania możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji, którego elementami będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym:

  • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw,
  • wydłużanie życia produktu,
  • ekoprojektowanie,
  • przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
  • tworzenie platform współdzielenia,
  • symbioza przemysłowa,
  • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Planowany okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w etapie I wynosi 15 pkt natomiast minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie projektu do dofinansowania w etapie I wynosi 10 pkt, przy czym projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w danym kryterium.

Etap II

Etap II polega na wdrożeniu modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w etapie II wynosi 22 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie projektu do dofinansowania w etapie II wynosi 15 pkt, przy czym projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w każdym kryterium.