Organ wydający:
WSA Łódź
Data:
2024-01-09
Sygnatura:
I SA/Łd 781/23
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi dnia 9 stycznia 2024 r. wydał wyrok, który dotyczył sprawy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu programów komputerowych na zlecenie kontrahenta. Podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności czy jego działalność kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa, uprawniająca go do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

 

Stanowisko DKIS

Dyrektor KIS wydał interpretację niekorzystną dla podatnika, uznając, że jego działalność nie spełnia kryteriów działalności badawczo-rozwojowej, ponieważ nie ma ona na celu tworzenia nowej wiedzy lub nowych zastosowań, a jedynie wykorzystuje istniejącą wiedzę i umiejętności do realizacji zleceń programistycznych. Z tego względu nie może on również skorzystać z ulgi IP Box. 

Podatnik zaskarżył interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który to uwzględnił skargę podatnika i uchylił zaskarżoną interpretację.

 

Stanowisko WSA w Łodzi

WSA wskazał, że działalność badawczo-rozwojowa to taka, która ma twórczy charakter, jest prowadzona w systematyczny sposób, ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy i jej wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań, oraz obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe. Sąd podkreślił, że działalność badawczo-rozwojowa nie musi polegać na tworzeniu nowej wiedzy w sensie odkryć naukowych, ale może polegać na tworzeniu nowych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych, które mają charakter innowacyjny w stosunku do istniejących rozwiązań na rynku lub w danej dziedzinie.

Jak czytamy w uzasadnieniu do wyroku, działalność podatnika spełnia kryteria działalności badawczo-rozwojowej, ponieważ:

  • podatnik tworzył programy komputerowe na podstawie własnej wiedzy, doświadczenia i pomysłów, nie ograniczając się do realizacji gotowych specyfikacji kontrahenta;
  • podatnik poszerzał i łączył interdyscyplinarną wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, stosując różne technologie i metody;
  • podatnik wytwarzał programy komputerowe, które miały nowe funkcje lub właściwości, niespotykane w innych programach tego typu lub przeznaczenia;
  • podatnik przenosił prawa autorskie do programów komputerowych na kontrahenta, co świadczy o tym, że programy te były utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Sąd stwierdził również, że organ podatkowy naruszył przepisy prawa proceduralnego, poprzez nieprawidłowe ustalenie i ocenę stanu faktycznego oraz nieuwzględnienie argumentów i dowodów przedstawionych przez podatnika. Ponadto zarzucił organowi podatkowemu, że ten ograniczył się do wykazania, że w działalności podatnika nie ma elementu nowości takiego, jaki może być osiągnięty w ramach badań naukowych, a nie prac rozwojowych, które w istocie podatnik prowadził i co wielokrotnie podkreślał. Zdaniem Sądu organ nie przeanalizował również w sposób wyczerpujący opisu działalności podatnika, nie odniósł się do wszystkich okoliczności i szczegółów przedstawionych przez podatnika, nie wyjaśnił, dlaczego uznał, że podatnik nie tworzy nowych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych. Co więcej, DKIS nie odniósł się do wszystkich pytań zawartych we wniosku o wydanie interpretacji, ograniczając się do kwestii kwalifikacji działalności podatnika jako działalności badawczo-rozwojowej, co miało wpływ na resztę zagadnień, takich jak koszty uzyskania przychodów, amortyzację, ulgę podatkową.

Sąd administracyjny uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną i zobowiązał organ podatkowy do wydania nowej interpretacji, uwzględniając ocenę prawną przedstawioną w uzasadnieniu wyroku.

 

Komentarz PwC

W świetle kształtującej się wciąż praktyki dotyczącej IP Box, toczący się spór w powyższej sprawie należy, w naszej ocenie, do ciekawych i bardzo istotnych, gdyż jego rozstrzygnięcie może wpływać na zainteresowanie preferencją przez duże grono podatników z branży IT. Zakładamy, że pozytywne rozstrzygnięcie zachęci przede wszystkim firmy z branży IT do częstszego korzystania z IP Box, a tym korzystającym dotychczas umożliwi wzrost wielkości odliczenia.

Z naszej strony, widzimy argumenty, by korzystanie z dostępnej oraz interdyscyplinarnej wiedzy w toku prac programistycznych nie wykluczało spełnienia przesłanki działalności twórczej, która jest obligatoryjna do spełnienia w celu zaliczenia prac do działalności badawczo-rozwojowej.

Warto mieć na uwadze, że praktyka orzecznicza już od jakiegoś czasu plasuje się po stronie podatników. Przykładowo już w wyrokach WSA w Białymstoku z 17 lutego 2023 r., sygn. I SA/Bk 34/23, a także wyroku WSA w Gdańsku z 21 listopada 2023 r. sygn. I SA/Gd 752/23 Sądy orzekły, że wytworzenie oprogramowania jest wynikiem wykorzystania istniejących zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wystarczy więc element nowości zastosowania oprogramowania w rezultacie pracy twórczej wnioskodawcy, podjętej przy wykorzystaniu zasobów już dostępnej wiedzy. Efekt ten nie musi mieć charakteru "nowej wiedzy" w znaczeniu odkryć naukowych.

W świetle powyższego, spór jest niezwykle istotny i stwarza potencjalną przestrzeń do wykształcenia i umocnienia się w przyszłości pozytywnej linii interpretacyjnej dotyczącej IP Box.