Województwo małopolskie ogłosiło konkurs w ramach działania 1.11. “Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0”, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. W ramach realizowanego typu projektu  możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, których celem jest transformacja cyfrowa w kierunku Przemysłu 4.0 w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

 

Dla kogo?

Konkurs jest dedykowany dla MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego.Jak rozumieć transformację cyfrową / Przemysłu 4.0?

W skrócie: jest to proces adaptacji przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru big data, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, automatyki i robotyki, druku addytywnego, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych. Warunkiem tej transformacji jest wykorzystanie rozwiązań cyfrowych oraz zasobów danych w celu coraz większego usieciowienia wewnętrznej struktury, zmiany relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami, zmiany modelu biznesowego, zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, obniżenia kosztów funkcjonowania oraz ulepszenia produktu/usługi.

 

Jakie realne korzyści można  uzyskać z otrzymanego wsparcia?

W projekcie możliwe będzie w szczególności:

  • uzyskanie wsparcia na zakup usług doradczych na potrzeby opracowania i wdrożenia planu transformacji cyfrowej,
  • uzyskanie wsparcia na zakup nowych środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego, wspierających rozwój działalności gospodarczej w kierunku cyfryzacji i Przemysłu 4.0,
  • uzyskanie wsparcia na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym oprogramowania, w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej w celu wprowadzenia rozwiązania cyfrowego/technologicznego do działalności przedsiębiorstwa,
  • uzyskanie wsparcia na realizację robót budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • uzyskanie wsparcia 

 

Na jakich zasadach?

  • wsparcie w ramach naboru jest  udzielane w formie dotacji i  kwalifikowane w ramach pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego wsparciem. 
  • wsparcie jest realizowane w systemie popytowym co oznacza, że jest ono kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy samodzielnie wybierają wykonawcę usług,
  • okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy,
  • koszty pośrednie rozliczane są  z wykorzystaniem stawki ryczałtowej, która wynosi 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych.

Warto zwrócić uwagę, że koszty pośrednie stanowią koszty niezbędne do realizacji projektu związane z jego obsługą,ale niezwiązane bezpośrednio z celem głównym projektu, dla przykładu: koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu. Co istotne: koszty pośrednie są traktowane jako wydatki poniesione, a więc nie ma konieczności potwierdzenia (dokumentowania) ich poniesienia.

 

Poziom dofinansowania 

Maksymalny procent dofinansowania: do 80 %

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 200 000 zł, zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 000 000 zł.

 

Termin naboru

Nabór wniosków już trwa i zakończy się 4 kwietnia 2024 r.

 

Komentarz

Zachęcamy do  skontaktowania się z zespołem pomocy publicznej w PwC, aby sprawdzić, czy Państwa projekt kwalifikuje się do objęcia wsparciem, uzyskać wsparcie zarówno w zakresie aplikowania o środki, a więc  przygotowania wniosku o dofinansowanie, jak również na etapie realizacji projektu.